重生: trọng sinh => trùng sinh

公主: công chủ => công chúa

chủ tể => chúa tể

vũ => võ

...

Do đó vui lòng thử lại bằng tên Hán Việt khác