Tử Vong Khai Đoan

Zhttty
<<Huyền Huyễn Kỳ Huyễn>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Tử Vong Khai Đoan giản giới: Tử vong vẻn vẹn chỉ là bắt đầu! Https://
-------------------------------------

死亡开端简介:死亡仅仅只是开端!https://
-------------------------------------

không có trách nhiệm đẩy sách --> orginal đề cử 1 vốn bước lên đỉnh phong thoải mái văn --> orginal đề cử 1 cái tín ngưỡng sách mới của mỹ nữ --> orginal đề cử 1 cái sách mới giáo chủ --> orginal Chương 1 :: Tử Vong Khai Đoan --> orginal Chương 2 :: Khủng bố địa ngục --> orginal Chương 3 :: Tia chớp cùng cơ hội --> orginal Chương 4 :: Điên dại cùng trở về dương --> orginal Chương 5 :: Thế giới mà người đời không biết --> orginal Chương 6 :: Mã nhã truyền thuyết cùng tranh đoạt từng giây từng phút --> orginal Chương 7 :: Người giãy thoát thân phận cao cấp? --> orginal Chương 8 :: Phó bản công cộng? Tiến độ phó bản? --> orginal Chương 9 :: Nguy cơ cùng kia màu tím đao 1 chém! (1) --> orginal Chương 9 :: Nguy cơ cùng kia màu tím đao 1 chém! (2) --> orginal Chương 9 :: Nguy cơ cùng kia màu tím đao 1 chém! (3) --> orginal Chương 10 :: Bản chất linh hồn cùng bản tâm thuần tuý! (1) --> orginal Chương 10 :: Bản chất linh hồn cùng bản tâm thuần tuý! (2) --> orginal Chương 11 :: Nhà cùng giận (1) --> orginal Chương 11 :: Nhà cùng giận (2) --> orginal Chương 11 :: Nhà cùng giận (3) --> orginal Chương 12 :: Trở nên mạnh mẽ phương pháp (1) --> orginal Chương 12 :: Trở nên mạnh mẽ phương pháp (2) --> orginal Chương 13 :: Giết người cùng về nhà (1) --> orginal Chương 13 :: Giết người cùng về nhà (2) --> orginal Chương 13 :: Giết người cùng về nhà (3) --> orginal Chương 1 :: Quỷ dị cùng cư (1) --> orginal Chương 1 :: Quỷ dị cùng cư (2) --> orginal Chương 2 :: Đoàn đội Phong Đô (1) --> orginal Chương 2 :: Đoàn đội Phong Đô (2) --> orginal Chương 3 :: Lực lượng của lôi điện! (1) --> orginal Chương 3 :: Lực lượng của lôi điện! (2) --> orginal Chương 4 :: Xuất phát! Phong Đô! (1) --> orginal Chương 4 :: Xuất phát! Phong Đô! (2) --> orginal Chương 4 :: Xuất phát! Phong Đô! (3) --> orginal Chương 5 :: Đầu trâu! Ngựa mặt! (1) --> orginal Chương 5 :: Đầu trâu! Ngựa mặt! (2) --> orginal Chương 6 :: Đao của ta! Đạo của ta! (1) --> orginal Chương 6 :: Đao của ta! Đạo của ta! (2) --> orginal Chương 7 :: Sinh tử lúc tốc! (1) --> orginal Chương 7 :: Sinh tử lúc tốc! (2) --> orginal Chương 7 :: Sinh tử lúc tốc! (3) --> orginal Chương 7 :: Sinh tử lúc tốc! (4) --> orginal Chương 8 :: Đôi lôi chiến Phong Đô! (1) --> orginal Chương 8 :: Đôi lôi chiến Phong Đô! (2) --> orginal Chương 8 :: Đôi lôi chiến Phong Đô! (3) --> orginal Chương 8 :: Đôi lôi chiến Phong Đô! (4) --> orginal Chương 8 :: Đôi lôi chiến Phong Đô! (5) --> orginal Chương 9 :: Thê thảm cùng quay về (1) --> orginal Chương 9 :: Thê thảm cùng quay về (2) --> orginal Chương 10 :: Chiến kĩ năng đặc thù nữ thần! (1) --> orginal Chương 10 :: Chiến kĩ năng đặc thù nữ thần! (2) --> orginal Chương 10 :: Chiến kĩ năng đặc thù nữ thần! (3) --> orginal Chương 11 :: Ta nguyện lấy thân hóa kiếm! --> orginal Chương 12 :: Ngắn ngủi bình tĩnh (1) --> orginal Chương 12 :: Ngắn ngủi bình tĩnh (2) --> orginal Chương 12 :: Ngắn ngủi bình tĩnh (3) --> orginal Chương 13 :: Ý chí ngưng tụ! Ngụy đầu trâu? (1) --> orginal Chương 13 :: Ý chí ngưng tụ! Ngụy đầu trâu? (2) --> orginal Chương 13 :: Ý chí ngưng tụ! Ngụy đầu trâu? (3) --> orginal Chương 14 :: Thiên Sinh Võ Khí cấp bậc Ma Vương! (1) --> orginal Chương 14 :: Thiên Sinh Võ Khí cấp bậc Ma Vương! (2) --> orginal Chương 15 :: Luyện hóa cùng đồ ăn chấp niệm (1) --> orginal Chương 15 :: Luyện hóa cùng đồ ăn chấp niệm (2) --> orginal Chương 15 :: Luyện hóa cùng đồ ăn chấp niệm (3) --> orginal Chương 1 :: Lại trở về Nam Bắc chiến trường (1) --> orginal Chương 1 :: Lại trở về Nam Bắc chiến trường (2) --> orginal Chương 1 :: Lại trở về Nam Bắc chiến trường (3) --> orginal Chương 2 :: Ầm ĩ! (1) --> orginal Chương 2 :: Ầm ĩ! (2) --> orginal Chương 2 :: Ầm ĩ! (3) --> orginal Chương 3 :: Chân Ma cấp đỉnh phong quỷ quái! (1) --> orginal Chương 3 :: Chân Ma cấp đỉnh phong quỷ quái! (2) --> orginal Chương 3 :: Chân Ma cấp đỉnh phong quỷ quái! (2) --> orginal Chương 4 :: Tập kết số! (1) --> orginal Chương 4 :: Tập kết số! (2) --> orginal Chương 4 :: Tập kết số! (3) --> orginal Chương 4 :: Tập kết số! (4) --> orginal Chương 4 :: Tập kết số! (5) --> orginal Chương 5 :: Chém người ngựa! (1) --> orginal Chương 5 :: Chém người ngựa! (2) --> orginal Chương 6 :: Bắc quân quan chỉ huy! (1) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 6 :: Bắc quân quan chỉ huy! (2) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 7 :: Kết thúc! Nam Bắc chiến trường! (1) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 7 :: Kết thúc! Nam Bắc chiến trường! (2) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 7 :: Kết thúc! Nam Bắc chiến trường! (3) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 8 :: Chấp niệm tăng lên! (1) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 8 :: Chấp niệm tăng lên! (2) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 9 :: Nổi giận! (1) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 9 :: Nổi giận! (2) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 9 :: Nổi giận! (3) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 10 :: Vểnh mặt kiếm ra vỏ! (1) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 10 :: Vểnh mặt kiếm ra vỏ! (2) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 11 :: Đọa lạc cánh! (1) --> orginal thứ 3 tập: Nam Bắc kết thúc Chương 11 :: Đọa lạc cánh! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 1 :: Ta là Bồ Tát! (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 1 :: Ta là Bồ Tát! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 2 :: Lạc Cơ mắt! (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 2 :: Lạc Cơ mắt! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 3 :: Nửa bước thật ma! (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 3 :: Nửa bước thật ma! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 4 :: Tên thứ 3 đồng bọn! (1) --> orginal hôm nay xin nghỉ phép 1 ngày --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 4 :: Tên thứ 3 đồng bọn! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 5 :: Xuất phát Phục Hoạt Đảo! (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 5 :: Xuất phát Phục Hoạt Đảo! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 6 :: Huênh hoang lên tràng (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 6 :: Huênh hoang lên tràng (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 6 :: Huênh hoang lên tràng (3) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 7 :: Triệt để cường thế! (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 7 :: Triệt để cường thế! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 8 :: Kế hoạch linh hồn! (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 8 :: Kế hoạch linh hồn! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 9 :: Ma Vương chân thật cấp! (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 9 :: Ma Vương chân thật cấp! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 10 :: Thế giới rắn, nhất là ngươi vú em đồi đặc biệt! (… --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 10 :: Thế giới rắn, nhất là ngươi vú em đồi đặc biệt! (… --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 11 :: Binh chia 2 đường (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 11 :: Binh chia 2 đường (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 12 :: Áo bá lợi tư Cự Thần Binh! (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 12 :: Áo bá lợi tư Cự Thần Binh! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 12 :: Áo bá lợi tư Cự Thần Binh! (3) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 13 :: Kích chiến Phục Hoạt Đảo! (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 13 :: Kích chiến Phục Hoạt Đảo! (2) --> orginal nói cùng đám bằng hữu chút tâm lý lời, thuận tiện cầu vé tháng --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 13 :: Kích chiến Phục Hoạt Đảo! (3) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 13 :: Kích chiến Phục Hoạt Đảo! (4) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 13 :: Kích chiến Phục Hoạt Đảo! (5) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 13 :: Kích chiến Phục Hoạt Đảo! (6) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 13 :: Kích chiến Phục Hoạt Đảo! (7) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 13 :: Kích chiến Phục Hoạt Đảo! (8) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 14 :: Quán bài! (1) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 14 :: Quán bài! (2) --> orginal thứ 4 tập: Kích chiến Phục Hoạt Đảo Chương 15 :: Lớn quay ngoặt! --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 1 :: Giải quyết tiếp tế (1) --> orginal ta cũng liều mạng! Điên dại cầu vé tháng! ! ! ! ! --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 1 :: Giải quyết tiếp tế (2) --> orginal 2 ngày cuối cùng, điên dại cầu vé tháng, mọi người giúp ta tròn cái tâm nguyện này đi! --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 2 :: Mê cung (1) --> orginal cầu chi viện! ! Nhỏ Z khẩn cấp cầu chi viện! ! ! ! --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 2 :: Mê cung (2) --> orginal hô, tỉnh ngủ thứ 1! --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 3 :: Mổ mê! (1) --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 3 :: Mổ mê! (2) --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 4 :: Cốt lõi! --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 4 :: Cốt lõi! --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 4 :: Cốt lõi! (3) --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 4 :: Cốt lõi! (4) --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 5 :: Đột phá! (1) --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 5 :: Đột phá! (2) --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 5 :: Đột phá! (3) --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 5 :: Đột phá! (4) --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 5 :: Đột phá! (5) --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 5 :: Đột phá! (6) --> orginal hướng về phía mọi người xin lỗi! ! --> orginal Chương 6 :: Điên chiến Ma Vương! (1) --> orginal Chương 6 :: Điên chiến Ma Vương! (2) --> orginal Chương 7 :: Đoạt ngươi mạng 3000 --> orginal Chương 8 :: Á đặc biệt Lan Địch Tư! --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 8 :: Á đặc biệt Lan Địch Tư! (2) --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 9 :: Địa ngục --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 10 :: Năm đó --> orginal thứ 5 tập: Á đặc biệt Lan Địch Tư Chương 11 :: Quay về! --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 1 :: Rời đi --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 2 :: Thế giới kịch biến! --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 3 :: Thế cục --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 4 :: Kịch liệt --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 5 :: Thần thoại --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 6 :: Người phản nghịch --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 7 :: Quân đội linh hồn! --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 8 :: 1 cái khác 3 mắt tộc? --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 9 :: Toàn bộ bắt lại! --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 10 :: Ám trào --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 11 :: Đã sớm là sinh tử không cộng! --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 12 :: Văn minh Thiên Sinh Võ Khí! --> orginal thứ 6 tập: Thần tay Chương 13 :: Hội tụ --> orginal Tử Vong Khai Đoan thứ 7 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (thượng) Chương 2 :: Thánh thương … --> orginal Tử Vong Khai Đoan thứ 7 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (thượng) Chương 3 :: Văn minh đoàn … --> orginal Tử Vong Khai Đoan thứ 7 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (thượng) Chương 4 :: Tế! --> orginal vô hạn khủng bố truyền ra ngoài: Thiên địch Chương 1 :: Mục tiêu, Hồng Kông --> orginal thứ 7 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (thượng) Chương 6 :: Vào thành --> orginal thứ 7 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (thượng) Chương 7 :: Liên Minh 3 phe --> orginal thứ 7 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (thượng) Chương 8 :: Huyết tế cùng bầu trời rồng đầu … --> orginal thứ 7 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (thượng) Chương 8 :: Huyết tế cùng bầu trời rồng đầu … --> orginal thứ 7 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (thượng) Chương 8 :: Huyết tế cùng bầu trời rồng … --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 1 :: Binh chia 3 đường (thượng) --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 1 :: Binh chia 3 đường (hạ) --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 2 :: Trung cấp Ma Vương --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 3 :: Kết thúc --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 4 :: Tính kế --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 5 :: Đuổi đánh --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 6 :: Binh chia 2 đường --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 7 :: Bá vương! --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 8 :: 3 thi thể --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 9 :: Nhân vật chính vô địch! (lên … --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 9 :: Nhân vật chính vô địch! (dưới … --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 10 :: Kẻ phản bội! --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 11 :: Ngu cơ ngu cơ … --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 11 :: Ngu cơ ngu cơ … --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 12 :: Nhưng làm gì được nại … --> orginal thứ 8 tập: Bá vương vẫn, nại nếu nào (hạ) Chương 12 :: Nhưng làm gì được nại … --> orginal Tử Vong Khai Đoan thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 1 :: Loài người đường cùng --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 2 :: Đám chiến sĩ thức tỉnh ngủ say! --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 3 :: Cuối cùng loài người 1 nhóm cường giả! (thượng) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 3 :: Cuối cùng loài người 1 nhóm cường giả! (trung) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 3 :: Cuối cùng loài người 1 nhóm cường giả! (hạ) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 4 :: Giết người, đoạt lương, đoạt vũ khí! --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 5 :: Thật tên Quỳ Ngưu trống --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 6 :: Nhân vật chính! --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 7 :: Ta thề thốt! Bảo vệ tộc nhân ta! (thượng) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 7 :: Ta thề thốt! Bảo vệ tộc nhân ta! (hạ) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 8 :: Quay về thành thị cùng tìm kiếm (thượng) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 8 :: Quay về thành thị cùng tìm kiếm (hạ) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 9 :: Manh mối của đám đồng bọn (thượng) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 9 :: Manh mối của đám đồng bọn (hạ) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 10 :: Hy vọng --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 11 :: Loài người thành --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 12 :: Vương Đình tộc người sói (thượng) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 12 :: Vương Đình tộc người sói (hạ) --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 13 :: Diệt tộc! Trước khi loài người quật khởi sấm rền! … --> orginal thứ 9 tập: 0 tộc viễn cổ Chương 13 :: Diệt tộc! Trước khi loài người quật khởi sấm rền! … --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 1 :: Hy vọng --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 2 :: Tiêu diệt nhí nhảnh hoạt bát bộ lạc (thượng) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 2 :: Tiêu diệt nhí nhảnh hoạt bát bộ lạc (hạ) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 3 :: Đổ mưa (thượng) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 3 :: Đổ mưa (hạ) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 4 :: Bỏ qua --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 5 :: Hướng hành động dị tộc (thượng) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 5 :: Hướng hành động dị tộc (hạ) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 6 :: Khí vận lớn (thượng) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 6 :: Khí vận lớn (trung) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 6 :: Khí vận lớn (hạ) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 7 :: Đất đai trong mơ kia! (thượng) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 7 :: Đất đai trong mơ kia! (trung) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 7 :: Đất đai trong mơ kia! (hạ) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 8 :: Loài người thành nghe gặp (thượng) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 8 :: Loài người thành nghe gặp (hạ) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 9 :: Nguy cơ! 0 tộc hội nghị! --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 10 :: Luyện hồn hình chiếu! --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 11 :: Về vốn còn nguồn chưa thành công --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 12 :: Phía sau màn cùng đám đồng bọn (thượng) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 12 :: Phía sau màn cùng đám đồng bọn (hạ) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 13 :: Truy tìm nơi hy vọng (thượng) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 13 :: Truy tìm nơi hy vọng (trung) --> orginal thứ 10 tập: Nơi hy vọng Chương 13 :: Truy tìm nơi hy vọng (hạ) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 1 :: Nhân vật chính cùng đã rõ --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 2 :: U linh siêu cấp biến dị (thượng) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 2 :: U linh siêu cấp biến dị (trung) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 2 :: U linh siêu cấp biến dị (hạ) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 3 :: Ma! Ma! Ma! (thượng) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 3 :: Ma! Ma! Ma! (hạ) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 4 :: Quân viễn chinh (thượng) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 4 :: Quân viễn chinh (hạ) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 5 :: Xanh quyền! (thượng) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 5 :: Xanh quyền! (hạ) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 6 :: Hướng về phía phía đông! (thượng) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 6 :: Hướng về phía phía đông! (trung) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 6 :: Hướng về phía phía đông! (hạ) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 7 :: Sa mạc ba so với lôn (thượng) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 7 :: Sa mạc ba so với lôn (trung) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 7 :: Sa mạc ba so với lôn (hạ) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 8 :: Ám trào cùng Dương Đỉnh Thiên (thượng) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 8 :: Ám trào cùng Dương Đỉnh Thiên (trung) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 8 :: Ám trào cùng Dương Đỉnh Thiên (hạ) --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 9 :: Hy con nít chết cùng vây công bắt đầu! (… --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 9 :: Hy con nít chết cùng vây công bắt đầu! (… --> orginal thứ 11 tập: 0 tộc chiến loài người Chương 9 :: Hy con nít chết cùng vây công bắt đầu! (… --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 1 :: Khí vận lớn cùng Nhập Vi! --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 2 :: Nửa bước thân thể thành thánh! (thượng) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 2 :: Nửa bước thân thể thành thánh! (hạ) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 3 :: 0 tộc run sợ (thượng) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 3 :: 0 tộc run sợ (trung) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 3 :: 0 tộc run sợ (hạ) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 4 :: Nguyên thuỷ --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 5 :: Thế như lửa (thượng) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 5 :: Thế như lửa (hạ) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 6 :: Mục tiêu! Loài người thành! (thượng) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 6 :: Mục tiêu! Loài người thành! (trung) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 6 :: Mục tiêu! Loài người thành! (hạ) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 7 :: Sự quyết đoán của Trương Hằng (thượng) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 7 :: Sự quyết đoán của Trương Hằng (hạ) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 8 :: Nhí nhảnh hoạt bát sao? (thượng) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 8 :: Nhí nhảnh hoạt bát sao? (hạ) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 9 :: Thông Thiên Tháp cùng thân thể Nhân Hoàng! (… --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 9 :: Thông Thiên Tháp cùng thân thể Nhân Hoàng! (… --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 10 :: Vận mệnh là cái tác giả! --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 11 :: Mạo hiểm nhỏ của Dương Đỉnh Thiên (thượng) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 11 :: Mạo hiểm nhỏ của Dương Đỉnh Thiên (hạ) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 12 :: Chết đấu! Đây chính là thứ 4 giai! (… --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 12 :: Chết đấu! Đây chính là thứ 4 giai! (… --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 13 :: Mở ra! Nhân vật chính tranh! (thượng) --> orginal thứ 12 tập: Loài người quật khởi Chương 13 :: Mở ra! Nhân vật chính tranh! (hạ) --> orginal Chương 2 :: Mộng tưởng màu vàng --> orginal thứ 13 tập: Nghịch tập! Tuyệt địa phản kích! Chương 3 :: Chiến tranh bắt đầu! (thượng) --> orginal thứ 13 tập: Nghịch tập! Tuyệt địa phản kích! Chương 3 :: Chiến tranh bắt đầu! (hạ) --> orginal thứ 13 tập: Nghịch tập! Tuyệt địa phản kích! Chương 4 :: Đạn hạt nhân phát bắn! Cùng thứ 1 phòng … --> orginal thứ 13 tập: Nghịch tập! Tuyệt địa phản kích! Chương 4 :: Đạn hạt nhân phát bắn! Cùng thứ 1 phòng … --> orginal thứ 13 tập: Nghịch tập! Tuyệt địa phản kích! Chương 5 :: Linh hồn tham chiến! --> orginal thứ 13 tập: Nghịch tập! Tuyệt địa phản kích! Chương 6 :: Tuyệt cảnh cùng (thượng) --> orginal thứ 13 tập: Nghịch tập! Tuyệt địa phản kích! Chương 6 :: Tuyệt cảnh cùng (hạ) --> orginal thứ 13 tập: Nghịch tập! Tuyệt địa phản kích! Chương 7 :: Trận phá! Phía nam tham chiến! (… --> orginal thứ 13 tập: Nghịch tập! Tuyệt địa phản kích! Chương 7 :: Trận phá! Phía nam tham chiến! (… --> orginal thứ 13 tập: Nghịch tập! Tuyệt địa phản kích! Chương 8 :: Hy sinh cùng thắng lợi! --> orginal Chương 9 :: Hạch bạo! Tử chiến! Cửa không gian! --> orginal Chương 10 :: Sinh hạ tới! Sống sót! --> orginal Chương 11 :: Tuyệt cảnh! Nghịch tập! Nhân vật chính thức tỉnh! --> orginal Chương 12 :: Nhân Hoàng vô địch! --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 1 :: Mục tiêu! Mặt trăng! --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 2 :: Khen cùng cưu --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 3 :: Thế Giới Chính phủ tàn dư --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 4 :: Đều đi về phía bên trong chạy --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 5 :: Bùi Kiêu điểm yếu lớn nhất! --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 6 :: Âm mưu --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 7 :: Tao ngộ --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 8 :: Lớn thực giả bộ! --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 9 :: Hợp chảy! --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 10 :: Sông đồ lạc sách nữ vương băng sương kia --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 11 :: U linh cấp bậc ma thần! --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 12 :: Gặp nhau, phân đội cùng hấp dẫn --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 13 :: Liều mạng cùng lần nữa Côn Lôn khởi động … --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 14 :: Vũ trang thánh nhân, 1 cấp chuẩn bị --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 15 :: Hỗn chiến, trưởng thành cùng trạng thái Nhân Hoàng --> orginal thuận tiện đề cử 1 cái ta trước mắt đang đuổi xem 4 bộ sách ~~ --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 16 :: Thức thứ 3 hỗn độn! --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 17 :: Chết kết --> orginal thứ 14 tập: 9 châu đỉnh Chương 18 :: Kia 1 cười cùng cuối cùng chiến --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 1 :: Quay về trái đất --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 2 :: Tuẫn nói! --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 3 :: Chiến tranh cùng cứu vãn (thượng) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 3 :: Chiến tranh cùng cứu vãn (hạ) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 4 :: Loài người a (thượng) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 4 :: Loài người a (hạ) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 5 :: 1 bước 1 ngày, là vì thông thiên --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 6 :: Xanh quyền vẫn nhân tộc kiếp! (thượng) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 6 :: Xanh quyền vẫn nhân tộc kiếp! (hạ) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 7 :: Chuyện cũ Nhân Hoàng nhí nhảnh hoạt bát diệt sạch tác chiến … --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 7 :: Chuyện cũ Nhân Hoàng nhí nhảnh hoạt bát diệt sạch tác chiến … --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 8 :: Đôi trận phá Ngô Đồng! (thượng) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 8 :: Đôi trận phá Ngô Đồng! (hạ) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 9 :: Mộng tưởng màu vàng kia! (thượng) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 9 :: Mộng tưởng màu vàng kia! (hạ) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 10 :: Bá vương lâm thế! (thượng) --> orginal thứ 15 tập: Bá vương lâm thế Chương 10 :: Bá vương lâm thế! (hạ) --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 1 :: Quyết định! --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 2 :: Nhân Hoàng đã chết --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 3 :: Quân tử! --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 4 :: Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? (lên … --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 4 :: Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? (dưới … --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 5 :: Tạo đỉnh (thượng) --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 5 :: Tạo đỉnh (trung) --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 5 :: Tạo đỉnh (hạ) --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 6 :: Bố cục cuối cùng Nhân Hoàng (thượng) --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 6 :: Bố cục cuối cùng Nhân Hoàng (hạ) --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 7 :: Về vốn còn nguồn thành Nhân Hoàng? Không! … --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 7 :: Về vốn còn nguồn thành Nhân Hoàng? Không! … --> orginal thứ 16 tập: Chúng ta là nhân vật chính! Chương 8 :: Kết cục lớn! Trước khi thế giới đến… --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-08-17 12:13:50