Toàn Cầu Quỷ Thời Đại

Hỏa Oa Phấn Đa Gia Thố
<<Huyền Huyễn Kỳ Ảo>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Toàn Cầu Quỷ Thời Đại giản giới: Ta gọi Trương Chi Vi, phàm phu tục tử một tên, là cái không thế nào người xuyên không thành công, ở thế giới quỷ dị này, đang đang theo đuổi lực lượng siêu phàm. Https://
-------------------------------------

全球诡时代简介:我叫张之为,凡夫俗子一名#,是个不怎么成功的穿越者,在这个诡异的世界,正在追求着超凡的#力量#。https://
-------------------------------------