Tam Quốc Chi Thống Ngự Chư Châu

Sương Hàn Tứ Dã
<<Quân Sự Lịch Sử>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Tam Quốc Chi Thống Ngự Chư Châu giản giới: Xuyên qua ba nước trở thành sự tranh bá của Lữ Bố chảy tiểu thuyết.
三国之统御诸州简介:穿越三国#成为#吕布的争霸流小说。


Sẽ không điên dại bấu víu khoa học kỹ thuật cây, cũng không đi hệ thống chảy.
不会疯狂攀科技树,也不走系统流。


Đã có mưu trí quỷ kế, cũng có chiến trường chém giết.
既有智谋诡计,也有战场厮杀。


Chỉ số thông minh ở tuyến, EQ giống như thế ở tuyến.
智商在线,情商同样在线。


Nên lúc giết người tuyệt không nương tay, nên lúc dịu dàng cũng sẽ không lớn sát phong cảnh.
该杀人时绝不心慈手软,该温柔时也不会大煞风景。


(bộ sách nguyên tên Chư Châu thiên hạ) https://

(本书原名天下诸州)https://

Chương 1 : Sơ chiến chém Dương Định --> orginal Chương 2 : Kích đấu phiền trù --> orginal Chương 3 : Trở về phủ --> orginal Chương 4 : Chuyên cần học Lữ Bố khổ luyện --> orginal Chương 5 : Đức Dương điện nghị sự --> orginal Chương 6 : Ngươi nào lấy xằng bậy nói phế dựng --> orginal Chương 7 : Lý Túc khuyên hàng --> orginal Chương 8 : Đinh Nguyên không tín nhiệm --> orginal Chương 9 : Bắc mang núi kinh biến --> orginal Chương 10 : Lôi lệ phong được đổng trác --> orginal Chương 11 : Mạo chết cứu Đinh Nguyên --> orginal Chương 12 : Đinh Nguyên thân chết --> orginal Chương 13 : Chúng đem quy tâm --> orginal Chương 14 : Điều hành Tịnh Châu Quân --> orginal Chương 15 : Chi viện Hà Miêu --> orginal Chương 16 : 2 quân sơ chạm trán --> orginal Chương 17 : Muốn đầu nhập Hà Miêu? --> orginal Chương 18 : Diệu kế dụ chú đạt --> orginal Chương 19 : Tay lên đao rơi giết giáo úy --> orginal Chương 20 : Dạ tập đổng trác đại doanh --> orginal Chương 21 : Được mất bàn về --> orginal Chương 22 : Chủ tướng địch quân ở nơi này --> orginal Chương 23 : Mượn đao giết người kế --> orginal Chương 24 : Nào nếm không phải 1 món chuyện tốt --> orginal Chương 25 : Hoằng nông con vợ lẽ Dương thị --> orginal Chương 26 : 3 đem tranh luận --> orginal Chương 27 : Thế gia con quyết đoán --> orginal Chương 28 : Hạ thấp thân phận hu đắt Lữ Bố --> orginal Chương 29 : Tịnh Châu Quân cải tổ lại --> orginal Chương 30 : Tao ngộ nguy cơ lương thảo --> orginal Chương 31 : Cam tâm tình nguyện chước tốn --> orginal Chương 32 : Biện pháp tốt kiếm tiền --> orginal Chương 33 : Đổng xương sống cao tầng sẽ ngộ --> orginal Chương 34 : Trong bóng tối đạt được hiệp nghị --> orginal Chương 35 : Say rượu tráng người mật --> orginal Chương 36 : Tướng quân nghỉ ngơi còn may sao? --> orginal Chương 37 : Phế cũ dựng mới, lưu hiệp tức vị --> orginal Chương 38 : Tức vị sau sóng gió --> orginal Chương 39 : Toàn quân lớn luyện binh --> orginal Chương 40 : Không có những gì mọi chuyện Lữ Bố --> orginal Chương 41 : 7 doanh lớn kiểm duyệt --> orginal Chương 42 : Sinh tồn chống chọi mô thức --> orginal Chương 43 : Đầu tràng chạm trán --> orginal Chương 44 : Tranh đếm ngược thứ hai --> orginal Chương 45 : Trừng phạt khuất nhục --> orginal Chương 46 : Độc giết chuyện Hoằng Nông Vương --> orginal Chương 47 : Mới gặp tào Mạnh Đức --> orginal Chương 48 : Nếu không có Lữ mỗ, các ngươi đều khi chết --> orginal Chương 49 : Ám sát đổng trác kế hoạch --> orginal Chương 50 : Trầm ngư lạc nhạn, khép tháng thẹn thùng/xấu hổ hoa --> orginal Chương 51 : Liên quan với sự sắp xếp của Điêu Thuyền --> orginal Chương 52 : Công bại Thùy Thành --> orginal Chương 53 : Hàm cốc Quan Mật tin --> orginal Chương 54 : Không ta chỗ tốt không đi --> orginal Chương 55 : Lui ra Lạc Dương thành --> orginal Chương 56 : Cốc Thành huyện phục binh --> orginal Chương 57 : Giả Hủ quân sư --> orginal Chương 58 : Sơ tới Thượng Đảng quận --> orginal Chương 59 : Khoe khoang làm loạn --> orginal Chương 60 : Công kích truân giữ lại thành --> orginal Chương 61 : Tạm vừa lui đi --> orginal Chương 62 : Binh được hiểm chiêu, ám đêm đánh úp --> orginal Chương 63 : Ám trong đêm đuổi đuổi --> orginal Chương 64 : Kế của Tịnh Châu Quân --> orginal Chương 65 : Khoe khoang thấy Lữ Bố --> orginal Chương 66 : Bạch Ba kẻ gian cùng nam hung nô --> orginal Chương 67 : Đại chiến sắp xếp lúc trước --> orginal Chương 68 : Bố cục hoàn thành --> orginal Chương 69 : Liên quan với 1 sự sắp xếp của vạn tù binh --> orginal Chương 70 : Tiêu diệt Dương Sơn kẻ gian --> orginal Chương 71 : Ám đêm doanh công việc tình báo --> orginal Chương 72 : Dẫn quân đuổi đi về phía niết huyện --> orginal Chương 73 : Giữ thành kế --> orginal Chương 74 : Nửa đường phục kích --> orginal Chương 75 : Sơ chiến lớn thắng lợi --> orginal Chương 76 : Quách lớn cùng dương phụng --> orginal Chương 77 : Xét đến cùng là ai đang mai phục chúng ta --> orginal Chương 78 : Binh sắp niết dưới huyện thành --> orginal Chương 79 : Song phương gọi trận --> orginal Chương 80 : Trước quân vạn người công thành --> orginal Chương 81 : Cung tiễn thủ đả kích --> orginal Chương 82 : Mây trên thang có rơi đá --> orginal Chương 83 : Vũ khí chất lỏng khủng bố --> orginal Chương 84 : Mây thang trận tranh cướp --> orginal Chương 85 : Đại phát Cao Thuận của thần uy --> orginal Chương 86 : Bị xâu lên đường hồ lô --> orginal Chương 87 : Chưa tổn thương người, trước thương mình --> orginal Chương 88 : Cái này cũng quá không chú ý --> orginal Chương 89 : Sức ngưng tụ bi tráng --> orginal Chương 90 : Kị binh xung phong! --> orginal Chương 91 : Bạch Ba quân lui binh --> orginal Chương 92 : Trong đường đại quân huỷ diệt --> orginal Chương 93 : Chiến hậu sự hạng xử lý --> orginal Chương 94 : Trấn áp kĩ xảo của tù binh --> orginal Chương 95 : Chiến thắng trả giá --> orginal Chương 96 : Tây đường quân tình huống --> orginal Chương 97 : Trải khắp đầy đất cạm bẫy --> orginal Chương 98 : Hèn thô tục tỏa --> orginal Chương 99 : Sát chiêu của đáy sông hộ thành --> orginal Chương 100 : Cổ văn cùng 3 khí hàn xiêm. --> orginal Chương 101 : Khói đen xung thiên --> orginal Chương 102 : Bạch Ba quân rào rào đổi --> orginal Chương 103 : Hàn xiêm bộ lui binh --> orginal Chương 104 : Sinh tồn kế --> orginal Chương 105 : Lấy chút đúng chút, 4 đường toàn trong --> orginal mới hơn bất ổn dồn xin lỗi tin --> orginal Chương 106 : Đánh vỡ hàn xiêm bộ --> orginal Chương 107 : Lý Nhạc tới --> orginal Chương 108 : 1 đám thực lực phái diễn viên --> orginal Chương 109 : Khuyên nhủ Lý Nhạc --> orginal Chương 110 : Mời quân vào vò --> orginal Chương 111 : Đòn sát thủ --> orginal lên kệ cảm ngôn --> orginal Chương 112 : Liệt hỏa đốt trời đốt tuyệt cốc --> orginal Chương 113 : Đường hẹp tương phùng, kị binh vô địch --> orginal Chương 114 : Phụng hàng lâm trước --> orginal Chương 115 : 2 quân hội hợp --> orginal Chương 116 : Dưới 1 bước đi như thế nào? --> orginal Chương 117 : Tóc rộng văn sách --> orginal Chương 118 : Giới nghỉ huyện thảm giống --> orginal Chương 119 : Từ Công Minh hổ thẹn --> orginal Chương 120 : Bổ nhiệm rợn người --> orginal Chương 121 : 2 bịt/phong bồ câu tin --> orginal Chương 122 : Binh chia 2 đường, liền/ngay cả qua 3 huyện --> orginal Chương 123 : Vào tấn dương thành --> orginal Chương 124 : Tấn dương khiến nhân tuyển --> orginal Chương 125 : Ám đêm doanh Chu Minh --> orginal Chương 126 : Quá nguyên Vương thị mưu tính --> orginal Chương 127 : Tiệc mời vương chu --> orginal Chương 128 : Thăm nom quá nguyên Vương thị --> orginal Chương 129 : Bị quấn lên chiến xa --> orginal Chương 130 : Bộ đội tập kết --> orginal Chương 131 : Vợ chồng gặp nhau --> orginal Chương 132 : Hạnh phúc đau đầu --> orginal Chương 133 : Tiểu biệt thắng tân hôn --> orginal Chương 134 : Phu nhân ngoại giao --> orginal Chương 135 : Vị thái thú thứ 1 tới --> orginal Chương 136 : Lục tục tới --> orginal Chương 137 : Tấn dương thành tới khách --> orginal Chương 138 : 1 bát gạo cháo --> orginal Chương 139 : Mới gặp --> orginal Chương 140 : Sự khuyên nhủ của Lữ Bố --> orginal Chương 141 : Ưu thế cùng yếu thế --> orginal Chương 142 : Ngày sau đồng liêu gặp nhau --> orginal Chương 143 : Cho Tịnh Châu ngươi đừng điều khiển vị --> orginal Chương 144 : Ý muốn của Thái Ung --> orginal Chương 145 : Khuyên nhủ Thái Ung --> orginal Chương 146 : Sơ bình nguyên năm tới --> orginal Chương 147 : Duyệt binh nghi thức --> orginal Chương 148 : 5 rộng rãi trận --> orginal Chương 149 : Diệu dụng của ghế ngồi --> orginal Chương 150 : Giới thiệu nòng cốt --> orginal Chương 151 : Truân ruộng chế --> orginal Chương 152 : Như nào có lương thực dư thừa --> orginal Chương 153 : Có ta áp lực đỉnh --> orginal Chương 154 : 1 thớt Tiểu Bạch ngựa --> orginal Chương 155 : Tấm thao dã ngó --> orginal Chương 156 : Vấn đề quân lương nghiêm nghị --> orginal Chương 157 : Thế nào giải quyết nguy cơ lương thực --> orginal bùng nổ, thẻ văn --> orginal Chương 158 : Bởi vì duyên xảo hợp --> orginal Chương 159 : Săn sói kế hoạch --> orginal Chương 160 : Thợ thủ công tuyển bạt --> orginal Chương 161 : Chiến mã dùng cỗ cải tạo --> orginal Chương 162 : Dùng cái gì để bảo vệ móng ngựa? --> orginal Chương 163 : Này liền là móng ngựa sắt --> orginal Chương 164 : Bảo mật cảnh cáo --> orginal Chương 165 : Đôi ngựa đăng thành phẩm thực nghiệm --> orginal Chương 166 : Quy mô lớn kiến tạo --> orginal Chương 167 : Lần nữa chỉnh quân --> orginal Chương 168 : 1 doanh 1 cái lần số --> orginal Chương 169 : Chư doanh đại khái hướng đi --> orginal viết tiểu thuyết là nghịch thiên mà đi, các vị cho chút ủng hộ đi --> orginal Chương 170 : Cuối năm đem tới --> orginal Chương 171 : Náo nhiệt tấn dương thành --> orginal Chương 172 : Cưỡi cao đầu ngựa lớn --> orginal Chương 173 : Nơi nào náo nhiệt đi đâu --> orginal Chương 174 : Xếp hàng rút hồng bao --> orginal Chương 175 : Vận khí vương cùng vạn tuổi --> orginal Chương 176 : Xong người Lữ Bố --> orginal Chương 177 : Quân doanh an ủi hỏi --> orginal Chương 178 : Mời ngài lộ 2 tay --> orginal Chương 179 : 2 đem đấu đẹp trai --> orginal Chương 180 : 3 anh chiến Lữ Bố --> orginal Chương 181 : Trận hình hoàn mỹ --> orginal Chương 182 : Vũ lực Tịnh Châu thứ 1 --> orginal Chương 183 : Dạo chơi long sơn --> orginal Chương 184 : Làm những gì? --> orginal Chương 185 : Sáu mươi năm ước chừng --> orginal Chương 186 : Mở tốp truân ruộng --> orginal Chương 187 : Nghiên cứu nông cụ mới --> orginal Chương 188 : Khúc Viên cày --> orginal Chương 189 : Xương sống chuyến đi Lương Sơn --> orginal gió bão khóc lóc --> orginal Chương 190 : Tìm quặng mỏ lữ trình --> orginal Chương 191 : Như nào trù tính chung quản lý sự khai thác của quáng mạch --> orginal Chương 192 : Chinh tập đào quặng mỏ nhân thủ --> orginal Chương 193 : Quay về tấn dương thành --> orginal Chương 194 : Thỉnh thoảng được tuấn tài --> orginal Chương 195 : Ưu liệt so sánh/khá --> orginal Chương 196 : Hạ đạt tân nhậm vụ --> orginal Chương 197 : Trở về đâm Sử phủ --> orginal Chương 198 : Tiệm rèn cùng trị an quản lý --> orginal Chương 199 : Ngài còn là đến nhà khác đi nhìn xem đi --> orginal Chương 200 : Lão Thiết tượng xem nhà bản lĩnh --> orginal Chương 201 : Quan bàn tiệm rèn --> orginal Chương 202 : 0 chuôi đao dài có thể thực hiện sao? --> orginal Chương 203 : 0 luyện thép nhọc nhằn chỗ --> orginal Chương 204 : Chùy cách đánh cùng xào thép pháp --> orginal Chương 205 : Rót thép pháp --> orginal Chương 206 : Than đá sắt vận thua đường hầm --> orginal Chương 207 : Sắp lần nữa Lữ Bố rời đi --> orginal Chương 208 : Thái Ung cũng muốn đi? --> orginal Chương 209 : Ngươi được mang cái nha hoàn đi --> orginal Chương 210 : Nhớ kỹ cẩn thận là hơn --> orginal Chương 211 : Chuẩn bị rời khỏi --> orginal Chương 212 : Đại quân khởi hành --> orginal Chương 213 : Trên đường mọi chuyện --> orginal Chương 214 : Giá lâm Trương Liêu bộ --> orginal Chương 215 : Đến nơi cách đá huyện --> orginal Chương 216 : Trong lúc nam hạ dương huyện --> orginal Chương 217 : Lộ trình dài dòng --> orginal Chương 218 : Hoang sơ lạnh lẽo mồng một vừa quận --> orginal Chương 219 : Mồng một vừa quận muối trạch --> orginal Chương 220 : Binh sắp muối trạch bên ngoài --> orginal Chương 221 : Câu câu giết lòng --> orginal Chương 222 : 1 hiệp mọi mặt áp chế --> orginal Chương 223 : 1 kích rách trường thương --> orginal Chương 224 : Tiếp quản muối trạch --> orginal Chương 225 : --> orginal Chương 226 : Tiếp tục bắc hành --> orginal Chương 227 : 2 món việc lớn --> orginal Chương 228 : Vượt qua biên giới vương triều đại hán --> orginal Chương 229 : Chiến tranh tiền tệ phòng ngừa chu đáo --> orginal Chương 230 : Chịu hàng thành tình báo --> orginal Chương 231 : Mò mẫm gần chịu hàng thành --> orginal Chương 232 : Thừa dịp loạn công thành --> orginal Chương 233 : Tăng cường phòng thủ --> orginal Chương 234 : Chung quanh toàn là quặng mỏ --> orginal Chương 235 : Liền/ngay cả qua 2 quận --> orginal Chương 236 : Tuần thị đoạn cuối --> orginal Chương 237 : Cuối cùng trở về --> orginal Chương 238 : Tạm bình thế gia hoạn --> orginal Chương 239 : Trở về phủ --> orginal ta táo bạo mời cái giả --> orginal Chương 240 : Cửu biệt gặp lại --> orginal Chương 241 : Trong núi Chân gia --> orginal Chương 242 : Hiệp nghị sơ bộ đạt được --> orginal Chương 243 : Bàn ghế vật --> orginal Chương 244 : Chân mật --> orginal Chương 245 : Trong phủ lại nhiều cái tiểu nha đầu --> orginal Chương 246 : Áo dài vốn sơ tin --> orginal Chương 247 : Đã định xuất binh nam hạ --> orginal Chương 248 : Nào chút tướng lĩnh đi theo đi? --> orginal Chương 249 : Còn xin tướng quân ít ra kị binh --> orginal Chương 250 : Rót thép pháp nghiên cứu thành quả --> orginal Chương 251 : Viên Thiệu Quân nghị --> orginal Chương 252 : Mây âm chiến tranh phương bắc --> orginal Chương 253 : Binh chia 3 đường, mỗi người có những gì được --> orginal Chương 254 : Chiến thuật tia chớp --> orginal Chương 255 : Đổng trác kế sách ứng đối --> orginal Chương 256 : Ta nhưng là trung thần --> orginal Chương 257 : Văn ưu cho rằng thắng tính như nào? --> orginal Chương 258 : Lạc Dương chính là cái liên lụy --> orginal Chương 259 : Trường An cũng rất tốt --> orginal Chương 260 : Đều là các người xúi giục công --> orginal Chương 261 : 3 phe hội hợp --> orginal Chương 262 : Tiếp theo làm thế nào? --> orginal Chương 263 : Công kích lòng huyện --> orginal Chương 264 : Không không như cũng doanh trướng --> orginal Chương 265 : Văn Nhược cao xem bọn họ --> orginal Chương 266 : Quách Tị Lý Giác --> orginal Chương 267 : Thật giống như không được đánh --> orginal Chương 268 : Lòng huyện dịch chủ --> orginal Chương 269 : Liên quân hội hợp --> orginal Chương 270 : 3 đường cũng vào --> orginal Chương 271 : Hội nghị liên quân --> orginal Chương 272 : Gã hề --> orginal Chương 273 : Lữ Phụng Tiên vương giả mạnh nhất --> orginal Chương 274 : Hoa Hùng mời chiến --> orginal Chương 275 : Còn có ai nhưng xuất chiến? --> orginal Chương 276 : Còn là do ta tới sẽ 1 sẽ hắn --> orginal Chương 277 : 3 anh chiến Lữ Bố? --> orginal Chương 278 : 1 chết 1 thương --> orginal Chương 279 : 4 mặt gió nổi --> orginal Chương 280 : 2 chọn 1 --> orginal Chương 281 : Thái phó đáng thương --> orginal Chương 282 : Chiến lược tương cầm giai đoạn --> orginal Chương 283 : Thuộc hạ nghĩ trở về 颍 xuyên quận --> orginal Chương 284 : Sợ rằng muốn tay không mà về --> orginal Chương 285 : Đùa chí mới --> orginal Chương 286 : Lại được 1 người --> orginal Chương 287 : 2 tên nam tử yếu đuối --> orginal Chương 288 : Quyết chiến bùng phát --> orginal Chương 289 : Liệt hỏa đốt thành --> orginal Chương 290 : Vào thành rà soát --> orginal Chương 291 : Từ trong giếng mò ra đồ tốt --> orginal Chương 292 : Này là chạy hổ nuốt sói kế --> orginal Chương 293 : Phụng chuẩn bị trước đi như thế nào? --> orginal Chương 294 : Đàm phán cùng thỏa hiệp --> orginal Chương 295 : Hết sức đuổi đánh --> orginal Chương 296 : Lữ Bố tới làm cái gì --> orginal Chương 297 : Lại sẽ đổng trác --> orginal Chương 298 : Thái Sư yên ả đợi ở Trường An liền tốt --> orginal Chương 299 : Thái Sư đối với thế gia thấy thế nào? --> orginal lòng lạnh nửa đoạn, mời cái giả --> orginal Chương 300 : Trong bóng tối kết minh --> orginal Chương 301 : Lần thứ 3 sẽ ngộ hiệp nghị đạt được --> orginal Chương 302 : Tướng quân, ngài mời xem vật này --> orginal Chương 303 : Ta là mệnh trời những gì thuộc về --> orginal Chương 304 : Có vạch mưu khác --> orginal Chương 305 : Dương thái thú có thể hay không đáp ứng --> orginal Chương 306 : Giả nói phạt quắc --> orginal Chương 307 : Tiêu diệt chiến dịch bắt đầu --> orginal Chương 308 : Bên trong tiến công --> orginal Chương 309 : 1 bên/vừa ngược, đổ, ngã chiến tranh --> orginal Chương 310 : Còn là giết sạch tốt hơn --> orginal Chương 311 : Điều chuyển con ngựa đầu, ngược, đổ, ngã đánh 1 thương --> orginal Chương 312 : Tướng quân không thể hết sức công thành --> orginal Chương 313 : Khi dùng trí lấy, mà không phải là mạnh công --> orginal Chương 314 : Vật chứng nhân chứng câu ở --> orginal Chương 315 : Không bằng tương kế tựu kế --> orginal Chương 316 : Bên trong hẳn bên ngoài hợp --> orginal Chương 317 : Thành trì dịch chủ --> orginal Chương 318 : Khắc phục hậu quả công việc cáo 1 đoạn rơi --> orginal Chương 319 : Gấp hành quân ngược về Tịnh Châu --> orginal Chương 320 : Vợ chồng tình sâu --> orginal Chương 321 : Bình thản 1 năm --> orginal Chương 322 : Viên Thiệu lại phái người đến? --> orginal Chương 323 : Có 4 không tốt --> orginal Chương 324 : Chuyện này phải nghiêm tra! --> orginal Chương 325 : Sự uy nghiêm của đại phu nhân --> orginal Chương 326 : Ngươi kia vì sao, muốn vào đi? --> orginal Chương 327 : Mẹ con hiệp định --> orginal Chương 328 : Tuân kham bái phỏng --> orginal Chương 329 : Khuyên nhủ nhọc nhằn --> orginal Chương 330 : Huynh đệ gặp nhau --> orginal Chương 331 : Văn Nhược vì sao, không khác chọn hiền chủ --> orginal Chương 332 : Vẫn là có bản chất khác biệt --> orginal Chương 333 : Động tác của Viên Thiệu --> orginal Chương 334 : Thiên hạ rối loạn thế cục --> orginal Chương 335 : Đi ở Tịnh Châu trên đường xe nhanh --> orginal Chương 336 : Chúng đem tập hội --> orginal Chương 337 : Công minh thúc thúc có bị đau đánh qua sao? --> orginal Chương 338 : Thúc phụ kia dạy ta tập võ đi --> orginal Chương 339 : Xong chuẩn bị kế hoạch --> orginal Chương 340 : Ngựa trắng bạc thương, thiên hạ vô song --> orginal Chương 341 : U Châu chiến, khởi động! --> orginal Chương 342 : Dài sử khi như con ta phòng --> orginal Chương 343 : Cố thủ khi thành huyện --> orginal Chương 344 : Địa hình chiến trường, gió mây biến ảo (bốn nghìn chữ chương) --> orginal Chương 345 : 3 phe hợp vây, trong hũ bắt con ba ba --> orginal Chương 346 : Bên trong phân liệt --> orginal Chương 347 : Cửa thành hang mở, đại quân vung thầy mà vào! --> orginal Chương 348 : Vứt thành mà chạy Công Tôn tướng quân --> orginal Chương 349 : Ta sẵn lòng ruộng vườn mục ca, quãng đời còn lại này --> orginal Chương 350 : Thật · ngựa trắng bạc thương thiên hạ vô song --> orginal Chương 351 : Bại Triệu Vân, tự dương huyện thành dịch chủ (bốn nghìn) --> orginal Chương 352 : 2 quân lui lại --> orginal Chương 353 : Lữ Bố đau lòng --> orginal Chương 354 : Xong, bị phát hiện --> orginal Chương 355 : Đến từ sự chế tài của Nghiêm Vân --> orginal Chương 356 : Đi mời Từ tướng quân tới --> orginal Chương 357 : Xong, ngày mai ta muốn đi dưới quê cày ruộng --> orginal giấy xin nghỉ phép --> orginal Chương 358 : Thế lực thiên hạ lần nữa tắm/giặt/rửa bài, tướng lĩnh Tịnh Châu thăng cấp (bốn nghìn) --> orginal Chương 359 : 8 bịt/phong cầu viện tin (bốn nghìn) --> orginal Chương 360 : Chiến trường đánh cờ --> orginal Chương 361 : Bên trong này chớ không phải có mai phục? --> orginal Chương 362 : Giấu trời vượt biển --> orginal Chương 363 : Không nghĩ đến đi, ta từ phía sau tới --> orginal Chương 364 : Ngươi đi về phía ngược bắc, ta liền đông vào --> orginal Chương 365 : Dũng mãnh sông bên trong quân --> orginal Chương 366 : Hai người các ngươi trước đánh, ta ngồi xem sẽ nhi --> orginal Chương 367 : Lên trong dưới 3 sách, ta chọn --> orginal Chương 368 : Muốn vui vào? Dùng đồ vật đổi --> orginal Chương 369 : Người tới thành Trường An --> orginal Chương 370 : Dưới 1 bước nên đi như thế nào? --> orginal Chương 371 : Ta xem ngài được cho Lữ Bố 1 chút chỗ tốt --> orginal Chương 372 : Tướng quân chắc chắn 1 thống 0 thu! --> orginal Chương 373 : Người đến! --> orginal Chương 374 : Thế lực 4 phe đại loạn đấu --> orginal Chương 375 : Các cái đánh phá, 1 thống sông lạc --> orginal Chương 376 : Ta được đem vị danh y này lưu lại --> orginal Chương 368 : Thuộc hạ cái gì cũng không nhìn thấy --> orginal Chương 369 : Ta còn muốn mời ngươi cho 1 người xem bệnh --> orginal Chương 370 : Ta xem mệnh lệnh này rất thích hợp ngươi --> orginal Chương 371 : Phụng hiếu còn có ưa chuộng bực này? --> orginal Chương 372 : Ngươi đi mời tiên sinh tới --> orginal Chương 373 : Thiếp thân hy vọng phu quân nạp thiếp --> orginal Chương 374 : Lữ Bố nạp thiếp! --> orginal Chương 375 : Đánh đi đánh đi, ta ngộp tiếng phát lớn tài --> orginal Chương 376 : Tấn thương lý giải 1 cái --> orginal Chương 377 : Kinh tế của Lữ Bố chế tài thủ đoạn --> orginal Chương 378 : Xây an Dương Châu 4 năm cùng Thanh châu --> orginal Chương 379 : Các người đều đánh mệt mỏi, lúc này nên đến lượt ta đi? --> orginal Chương 380 : Đối phó ai khá thích hợp? --> orginal Chương 381 : Ta không muốn chọn Tào Thao, ta nghĩ chọn hắn --> orginal Chương 382 : Này có trong ngoài mấy cái lương sách có thể được --> orginal mời cái giả nhưng tốt? --> orginal Chương 383 : Tướng quân, ngài được làm tốt chuẩn bị cầu viện --> orginal Chương 384 : Không biện pháp, còn là được cầu viện --> orginal Chương 385 : Áo dài công không chân thành, tại hạ kia cáo từ! --> orginal Chương 386 : Áo dài công 4 đời 3 công, ngài 0 vạn được giúp 1 cái --> orginal Chương 387 : Hy vọng Lữ tướng quân 3 suy nghĩ --> orginal Chương 388 : 2 nhà sứ giả, tuyệt nhiên thái độ khác nhau --> orginal Chương 389 : Tính Viên Công Lộ hắn lợi hại! --> orginal Chương 390 : Thả bay tự ta 2 vị --> orginal Chương 391 : Thay mặt hán người, khi đồ cao cũng! --> orginal Chương 392 : Pháp lực thông thiên vu sư --> orginal Chương 393 : Chẳng qua 1 đám sâu bọ, liên hợp lên lại có thể như thế nào? --> orginal Chương 394 : Đều phải chuẩn bị tốt --> orginal Chương 395 : Xây an 5 năm, áo dài thuật xưng đế, gió nổi mây vần, liền ở lúc này --> orginal Chương 396 : Ngươi được xưng hô bệ hạ hắn mới được --> orginal Chương 397 : Các người liền 2 cái lựa chọn --> orginal Chương 398 : Ta cũng muốn, nhưng ta không thể! --> orginal Chương 399 : Ta Lữ Bố không tin tưởng làm người, nhưng ta tin tưởng hắn có dã tâm --> orginal Chương 400 : Tào Mạnh Đức, ngươi sao dám bắt nạt/ức hiếp trẫm! --> orginal Chương 401 : Dám nhục thiên tử ta uy nghiêm, đáng chết! --> orginal Chương 402 : Thiên tử chiếu sách, thay mặt quân phạt loạn --> orginal Chương 403 : Mọi mặt chiến dịch bùng phát, lưu đơn sơ bộ thắng lợi --> orginal Chương 404 : Mọi người đều chen 1 khối đến --> orginal Chương 405 : Lữ Bố muốn nam hạ? --> orginal Quốc Khánh tiết vui vẻ! Cùng 0 vạn chữ kỷ niệm --> orginal Chương 406 : Phải đột phá vòng vây, nếu không chúng ta không cứu --> orginal Chương 407 : Nửa tháng đại chiến, hơn nữa xem 2 ngày cuối cùng --> orginal Chương 408 : Bên ngoài có người tìm --> orginal Chương 409 : Gia tướng ta quân là cái nhiệt tình ruột người --> orginal giấy xin nghỉ phép --> orginal Chương 410 : Tướng quân đã đến trái gần, chẳng qua cần 2 vị lại ra chút lực --> orginal Chương 411 : Thành thị buồn ngủ --> orginal Chương 412 : Hổ con anh, không bằng chúng ta cũng nghỉ ngơi đi --> orginal Chương 413 : Công kiên tiểu đội, hành động! --> orginal Chương 414 : Bạc thương khua múa, không có người nhưng càng! --> orginal Chương 415 : Vì sao, không điều động cung tiễn thủ? --> orginal Chương 416 : Đến, cuối cùng đến! --> orginal Chương 417 : Thương ra như rồng --> orginal Chương 418 : Mây không nhục sứ mệnh! --> orginal Chương 419 : Nói nhiều không có dùng được, nhanh chóng lui lại! --> orginal Chương 420 : Giết ngươi không tốn thổi tro lực --> orginal Chương 421 : Nguyện quân hết sức phối hợp, nhưng miễn 1 chết! --> orginal Chương 422 : Đừng hòng trách ta, ta chỉ vì mạng sống! --> orginal Chương 423 : Trong ngoài tường thành cách sinh tử --> orginal Chương 424 : Còn phải mời ngươi lại bán 1 sóng đội hữu --> orginal Chương 425 : Lấy phòng có dị tâm --> orginal Chương 426 : Không Kỉ Linh quá thành thật --> orginal Chương 427 : Lại là hồng tâm chính giữa! --> orginal Chương 428 : 4 mặt hợp vây, tất cả nuốt --> orginal Chương 429 : Đại Tướng Quân đáng thương --> orginal Chương 430 : Kiếm chỉ thọ xuân --> orginal Chương 431 : Đáng tiếc văn đài huynh --> orginal Chương 432 : Ta kiến nghị cảnh thăng huynh có thể đáp ứng --> orginal Chương 433 : Như nào lấy sự mất mát nhỏ nhất công phá thọ xuân? --> orginal Chương 434 : Lữ tướng quân là cái nhân vật không vừa! --> orginal Chương 435 : Này 1 lần ta muốn tự mình biểu diễn! --> orginal Chương 436 : Lăn đá? Có thể chịu ta tính ta thua! --> orginal Chương 437 : Trời của ta, ngược, đổ, ngã vàng nước ép? --> orginal Chương 438 : Ngươi đứng bên cạnh đi, nói không chừng còn có thể nhiều sống mấy ngày --> orginal Chương 439 : Ta đến lại đi, có thể đem ta sao? --> orginal Chương 440 : 1 người 1 kích, uy chấn 1 thành! --> orginal Chương 441 : Lữ tướng quân, thật là hào kiệt anh hùng --> orginal mời cái giả --> orginal Chương 442 : Cuối cùng sáng suốt 1 lượt áo dài thuật --> orginal Chương 443 : Thọ xuân thành nguy cơ --> orginal Chương 444 : Bạch Lãng ngập trời! --> orginal Chương 445 : Vì trẫm di chuyển hành cung --> orginal Chương 446 : Chuẩn bị rút lui! --> orginal Chương 447 : Nhanh chóng mở ra cửa thành! --> orginal Chương 448 : Ở chỗ này thiết phục binh, ta cắm cánh khó bay --> orginal Chương 449 : Ta tin canh giữ chấp thuận, thả ngươi rời khỏi --> orginal Chương 450 : Kiêu hùng rơi màn, trung lương chết tiết --> orginal Chương 451 : 1 cái 1 cái đàm phán --> orginal Chương 452 : Phụng trước, ngươi không thể ánh sáng bạc đãi ta a --> orginal Chương 453 : Lưu đơn mới là nặng trong nặng --> orginal Chương 454 : Ta muốn cùng ngươi làm bút mua bán --> orginal Chương 455 : Vận dụng hậu thủ đi --> orginal Chương 456 : Lưu đơn nhận sợ --> orginal thân, bên này mời cái giả nga --> orginal Chương 457 : Không tôn minh ước người, cộng đánh! --> orginal chậm chạp sao --> orginal Chương 458 : Cái thứ 1 chủ động đầu tư --> orginal Chương 459 : Thuộc hạ kiến nghị tướng quân tiếp nhận --> orginal Chương 460 : Áp lực Lữ Bố có chút lớn --> orginal không có đề --> orginal Chương 461 : Lữ tướng quân là nho nhã sĩ --> orginal Chương 462 : Nam dương kế sách --> orginal Chương 463 : 15 sự răn đe của vạn đại quân! --> orginal Chương 464 : Nam dương gia tộc bổn thổ quận --> orginal Chương 465 : Trên dưới tắm/giặt/rửa bài --> orginal tư duy chịu ngăn, mỗi tháng 1 mời --> orginal Chương 466 : Mời Dương thái úy ra ngựa --> orginal Chương 467 : Dương Bưu tới thăm, triều đình tấn thăng --> orginal Chương 468 : Trong đêm nhưng đừng đi loạn nhúc nhích --> orginal Chương 469 : Muốn không muốn ta đem những thứ này đều cho ngài? --> orginal Chương 470 : Bắt đầu hành động! --> orginal Chương 471 : Ti Đồ, đây là gia tướng ta quân tin --> orginal Chương 472 : Đáng buồn, buồn cười, đáng hận, đáng tiếc a! --> orginal Chương 473 : 3 cái điều kiện --> orginal Chương 475 : Kì đánh úp thành Trường An! --> orginal Chương 476 : Việc gấp bây giờ ổn ở Lữ Bố --> orginal Chương 477 : Đổng trác nên thế nào giết? --> orginal Chương 478 : Sóng mây biến hóa kỳ lạ thành Trường An --> orginal Chương 479 : Ta là văn ưu tiên sinh phái tới --> orginal mệt mỏi a, xin nghỉ phép 1 ngày --> orginal Chương 480 : Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau --> orginal Chương 481 : Thọ yến của thiên tử --> orginal Chương 482 : Này đều không chết? --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-06-24 06:09:10