Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Quân Lệnh Trạng giản giới: Một giấy Quân Lệnh Trạng, để cho Trần Xương đến hán chót loạn thế trong, ông già tiện nghi trần đam bị giết, quản gia ý muốn mưu đồ sản nghiệp Trần phủ, thiến Đảng Thập Thường Thị càng là hổ coi nhìn chăm chú.
军令状简介:一纸军令状,让陈昌来到了汉末的乱世中,便宜老爹陈眈被杀,管家意欲谋图陈府产业,阉党十常侍更是虎视眈眈。


    vì bảo vệ chưa qua cửa thái văn cơ, vì thanh mai trúc mã theo/cùng Điêu Thuyền sâu rắm, vì trong truyền thuyết Tiểu Kiều lớn, chân mật, Thượng Hương cháu, Trần Xương quyết tâm phát phẫn đồ mạnh.
   #为了保护未过门的蔡文姬,#为了青梅竹马的跟屁虫貂蝉,#为了传说中的大小乔,甄宓,孙尚香,陈昌决心发愤图强。


    văn có tuân úc, trần cung, quách đẹp, tuân du, lưu 晔, hoa hâm, tấm chiêu, trần lên, bàng thống, từ thứ chờ mưu thần, võ có Hoàng Trung, Triệu Vân, rất nhiều trử, điển vi, cam ninh, Ngụy Duyên, quá sử từ, Hoa Hùng, Trương Liêu, Quan Vũ chờ thượng tướng, bại hai áo dài, tấm thêu, Lữ Bố, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền chờ dễ như trở bàn tay, thu Thanh châu, kí châu, U Châu, Từ Châu, duyện châu, Kinh Châu, thục châu chờ thuận hẳn lòng dân.
   文有荀彧,陈宫,郭嘉,荀攸,刘晔,华歆,张昭,陈登,庞统,徐庶等谋臣,武有黄忠,赵云,许褚,典韦,甘宁,魏延,太史慈,华雄,张辽,关羽等上将,败二袁,张绣,吕布,曹操,刘备,孙权等易如反掌,收青州,冀州,幽州,徐州,兖州,荆州,蜀州等顺应民心。


   Trần Xương cười nói: “Quân Lệnh Trạng ở tay, thiên hạ thuộc về ta có! Say nằm mỹ nhân đầu gối, tỉnh chưởng thiên hạ quyền!
   陈昌笑道:“军令状在手,天下归我有!醉卧美人膝,醒掌天下权!”


    sách cũ quan phụ mẫu đã hoàn thành, mọi người đi nhìn xem đi! Https://
-------------------------------------

   老书父母官已经完本,大家去看看吧!https://
-------------------------------------

1, Trần phủ --> orginal 2, mở ra --> orginal 3, huấn luyện --> orginal 4, ý chí --> orginal 5, nội loạn --> orginal 6, bình loạn --> orginal 7, chủ công --> orginal 8, văn cơ --> orginal 9, Điêu Thuyền --> orginal 10, xét nhà --> orginal 11, binh biến --> orginal 12, lực chiến --> orginal 13, vàng trung --> orginal 14, công huân --> orginal 15, y lư --> orginal 16, tài nguyên --> orginal 17, tây vườn --> orginal 18, gây khó khăn --> orginal 19, hỏa phu --> orginal 20, cái dài --> orginal 21, giết uy --> orginal 22, hàng phục --> orginal 23, cưỡi thuật --> orginal 24, linh đế --> orginal 25, đại bỉ --> orginal 26, giáo úy --> orginal 27, luyện binh --> orginal 28, săn bắn --> orginal 29, thừa bình --> orginal 30, cứu chủ --> orginal 31, trị thương --> orginal 32, tuân úc --> orginal 33, kết giao --> orginal 34, hỏi tình --> orginal 35, diễn võ --> orginal 36, trận diễn --> orginal 37, thánh tài --> orginal 38, chối cưới --> orginal 39, giảng võ --> orginal 40, trần cung --> orginal 41, 3 cửa ải --> orginal 42, đoạt trại --> orginal 43, quân pháp --> orginal 44, thăng cờ --> orginal 45, rất nhiều trử --> orginal 46, bắt sống --> orginal 47, mời hàng --> orginal 48, bố trí --> orginal 49, công núi --> orginal 50, đoạt ngọn núi --> orginal 51, kỳ binh --> orginal 52, chế thắng --> orginal 53, khải hoàn --> orginal 54, xong cưới --> orginal 55, xin đánh (mời cất chứa) --> orginal 56, ác tới --> orginal 57, Điền thị --> orginal 58, chiêu hiền --> orginal 59, tiêu diệt cường đạo --> orginal 60, mây dài --> orginal 61, thử võ --> orginal 62, đen hoàn --> orginal 63, tiễu vương --> orginal 64, lập thệ --> orginal 65, lưu ngu --> orginal 66, vương chính --> orginal 67, phá thành --> orginal 68, phóng thích --> orginal 69, công thành --> orginal 70, thủ cấp --> orginal 71, đoạt ngựa --> orginal 72, tặng ngựa --> orginal 73, mẹ hiền --> orginal 74, trần trại --> orginal 75, mặt thánh --> orginal 76, 2 đế --> orginal 77, loạn giống --> orginal 78, băng hà --> orginal 79, vàng đường --> orginal 80, ít đế (trung thu vui vẻ) --> orginal 81, đại cục (Quốc Khánh vui vẻ) --> orginal 82, thiến loạn (kỳ nghỉ vui vẻ) --> orginal 83, bảo vệ điều khiển (kỳ nghỉ vui vẻ) --> orginal 84, Lữ Bố (kỳ nghỉ vui vẻ) --> orginal 85, mũi tên thần (kỳ nghỉ vui vẻ) --> orginal 86, quách đẹp --> orginal 87, sơ tài --> orginal 88, thần y --> orginal 89, y si --> orginal 90, hè miệng --> orginal 91, đôi hùng --> orginal 92, danh nhân --> orginal 93, kính trọng --> orginal 94, bố cục --> orginal 95, Mi thị --> orginal 96, uyển cho --> orginal 97, chiêu phủ --> orginal 98, trần lên --> orginal 99, thanh uy --> orginal một trăm, chiết khấu cờ --> orginal một trăm linh một, đến Thanh châu --> orginal một trăm linh hai, đề cử --> orginal một trăm linh ba, tề tụ --> orginal một trăm linh bốn, chính sách --> orginal một trăm linh năm, ruộng giai --> orginal một trăm linh sáu, cho mượn lương --> orginal một trăm linh bảy, chiến báo --> orginal một trăm linh tám, mưu kế --> orginal một trăm linh chín, trong phục --> orginal một trăm mười, hội hợp --> orginal một trăm mười một, đuổi đánh --> orginal một trăm mười hai, vào thành --> orginal một trăm mười ba, giết vào --> orginal một trăm mười bốn, chiêu hàng --> orginal một trăm mười lăm, cáo trạng --> orginal một trăm mười sáu, nghiêm phạt --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-08-22 17:42:15