Dị Thế Chi Thuần Nhân

Quân Lâm
<<Huyền Huyễn>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Dị Thế Chi Thuần Nhân là huyền huyễn kinh điển mà Quân Lâm sáng tác tiểu thuyết loại tác phẩm, Dị Thế Chi Thuần Nhân nói lại:
异世之纯人是君琳创作的经典玄幻小说类作品,异世之纯人讲述了:

Chương 1 : Mới tới --> orginal Chương 2 : Dị thế --> orginal Chương 3 : Tính toán --> orginal Chương 4 : Mang thai --> orginal Chương 5 : Nhận thân --> orginal Chương 6 : Quần áo --> orginal Chương 7 : Mở tiệm --> orginal Chương 8 : Lo lắng --> orginal Chương 9 : Tám năm --> orginal Chương 10 : Ngày thường --> orginal Chương 11 : Xuất hiện --> orginal Chương 12 : Thỉnh giáo --> orginal Chương 13 : Coi bói --> orginal Chương 14 : Bảo bối --> orginal Chương 15 : Bóng đen --> orginal Chương 16 : Ở chung --> orginal Chương 17 : Báo cáo --> orginal Chương 18 : Trước bởi vì --> orginal Chương 19 : Hậu quả --> orginal Chương 20 : Tính toán --> orginal Chương 21 : Lan Tư --> orginal Chương 22 : Cáo biệt --> orginal Chương 23 : Tiễn đưa --> orginal Chương 24 : Thẳng thắn --> orginal Chương 25 : Phản ứng --> orginal Chương 26 : Canh thứ nhất --> orginal Chương 27 : Thứ hai càng --> orginal Chương 28 : Thứ ba càng --> orginal Chương 29 : Thứ bốn càng --> orginal Chương 30 : Bắt nạt --> orginal Chương 31 : Phỉ thuỵ --> orginal Chương 32 : Sướng run --> orginal Chương 33 : Thú hóa --> orginal Chương 34 : Cãi lộn (sửa) --> orginal Chương 35 : Đêm nói --> orginal Chương 36 : Mời mọc --> orginal Chương 37 : Ra cửa --> orginal Chương 38 : Nữ thần --> orginal Chương 39 : Phỏng đoán --> orginal Chương 40 : Nhện --> orginal Chương 41 : May mắn --> orginal Chương 42 : Xác lập --> orginal Chương 43 : Gia trưởng --> orginal Chương 44 : Tới --> orginal Chương 45 : Thám hiểm --> orginal Chương 46 : Đan xen --> orginal Chương 46 : Theo dõi --> orginal Chương 47 : Nhận thân --> orginal Chương 49 : Bức hôn --> orginal Chương 50 : Hôn lễ --> orginal Chương 51 : Nói chuyện --> orginal Chương 52 : Dạy học --> orginal Chương 53 : Chính văn xong --> orginal Chương 54 : Lần bên ngoài hai --> orginal Chương 55 : Lần bên ngoài ba --> orginal Chương 56 : Shulk thiên (thượng) --> orginal Chương 57 : Shulk thiên (trung) --> orginal Chương 58 : Shulk thiên (hạ) --> orginal Chương 59 : Shulk thiên (cuối cùng) --> orginal Chương 60 : Hyman thiên (một) --> orginal Chương 61 : Hyman thiên (hai) --> orginal Chương 62 : Hyman thiên (ba) --> orginal Chương 63 : Hyman thiên (bốn) --> orginal Chương 64 : Hyman thiên (cuối cùng) --> orginal
Mục lục cập nhật ngày