Đế Hoàng Thư

Tinh Linh
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):


ĐếHoàngThưlàtiểuthuyếtngôntìnhkinhđiểnmàTinhLinhsángtácloạit ác phẩm,ĐếHoàngThưnóilại:Haimươinămtrước,VânHạđạiloạn,ĐếThịnhThi ê nlấykinhthếkhônggìsánhbằngmớicùngHànTửAnbạnthânthiếtbìnhđịnhloạnthế,điệnthi ênh ạĐạiTĩnhMườinămsau,Đếgiacảnhàbịgiết,duygiữlạimộtcônữbịcấmtháisơn,ĐếthịcơnghiệptrămnămmâykhóitanbiếnNếulàĐếThịnhThi ê n

Đế Hoàng Thư là tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà Tinh Linh sáng tác loại tác phẩm, Đế Hoàng Thư nói lại: Hai mươi năm trước, Vân Hạ đại loạn, Đế Thịnh Thiên lấy kinh thế không gì sánh bằng mới cùng Hàn Tử An bạn thân thiết bình định loạn thế, điện thiên hạ Đại Tĩnh.
帝皇书是星零创作的经典言情小说类作品,帝皇书讲述了:二十年前,云夏大乱,帝盛天以惊世绝伦之才携挚友韩子安平定乱世,奠大靖天下。

Mười năm sau, Đế gia cả nhà bị giết, duy giữ lại một cô nữ bị cấm thái sơn, Đế thị cơ nghiệp trăm năm mây khói tan biến.
十年后,帝家满门被诛,唯留一孤女被禁泰山,帝氏百年基业烟消云散。

Nếu là Đế Thịnh Thiên


若是帝盛天

Chương 1 : --> orginal Chương 2 : --> orginal Chương 3 : --> orginal Chương 4 : --> orginal Chương 5 : --> orginal Chương 6 : --> orginal Chương 7 : --> orginal Chương 8 : --> orginal Chương 9 : --> orginal Chương 10 : --> orginal Chương 11 : --> orginal Chương 12 : --> orginal Chương 13 : --> orginal Chương 14 : --> orginal Chương 15 : --> orginal Chương 16 : --> orginal Chương 17 : --> orginal Chương 18 : --> orginal Chương 19 : --> orginal Chương 20 : --> orginal Chương 21 : --> orginal Chương 22 : --> orginal Chương 23 : --> orginal Chương 24 : --> orginal Chương 25 : --> orginal Chương 26 : --> orginal Chương 27 : --> orginal Chương 28 : --> orginal Chương 29 : --> orginal Chương 30 : --> orginal Chương 31 : --> orginal Chương 32 : --> orginal Chương 33 : --> orginal Chương 34 : --> orginal Chương 35 : --> orginal Chương 36 : --> orginal Chương 37 : --> orginal Chương 38 : --> orginal Chương 39 : --> orginal Chương 40 : --> orginal Chương 41 : --> orginal Chương 42 : --> orginal Chương 43 : --> orginal Chương 44 : --> orginal Chương 45 : --> orginal Chương 46 : --> orginal Chương 47 : --> orginal Chương 48 : --> orginal Chương 49 : --> orginal Chương 50 : --> orginal Chương 51 : --> orginal Chương 52 : --> orginal Chương 53 : --> orginal Chương 54 : --> orginal Chương 55 : --> orginal Chương 56 : --> orginal Chương 57 : --> orginal Chương 58 : --> orginal Chương 59 : --> orginal Chương 60 : --> orginal Chương 61 : --> orginal Chương 62 : --> orginal Chương 63 : --> orginal Chương 64 : --> orginal Chương 65 : --> orginal Chương 66 : --> orginal Chương 67 : --> orginal Chương 68 : --> orginal Chương 69 : --> orginal Chương 70 : --> orginal Chương 71 : --> orginal Chương 72 : --> orginal Chương 73 : --> orginal Chương 74 : --> orginal Chương 75 : --> orginal Chương 76 : --> orginal Chương 77 : --> orginal Chương 78 : --> orginal Chương 79 : --> orginal Chương 80 : --> orginal Chương 81 : --> orginal Chương 82 : --> orginal Chương 83 : --> orginal Chương 84 : --> orginal Chương 85 : --> orginal Chương 86 : --> orginal Chương 87 : --> orginal Chương 88 : --> orginal Chương 89 : --> orginal Chương 90 : --> orginal Chương 91 : --> orginal Chương 92 : --> orginal Chương 93 : --> orginal Chương 94 : --> orginal Chương 95 : --> orginal Chương 96 : --> orginal Chương 97 : --> orginal Chương 98 : --> orginal Chương 99 : --> orginal Chương 100 : --> orginal Chương 101 : --> orginal Chương 102 : --> orginal Chương 103 : --> orginal Chương 104 : --> orginal Chương 105 : --> orginal Chương 106 : --> orginal Chương 107 : --> orginal Chương 108 : --> orginal Chương 109 : --> orginal Chương 110 : --> orginal Chương 111 : --> orginal Chương 112 : --> orginal Chương 113 : --> orginal Chương 114 : --> orginal Chương 115 : --> orginal Chương 116 : --> orginal Chương 117 : --> orginal Chương 118 : --> orginal Chương 119 : --> orginal Chương 120 : --> orginal Chương 121 : --> orginal Chương 122 : --> orginal Chương 123 : --> orginal Chương 124 : --> orginal Chương 125 : --> orginal Chương 126 : --> orginal Chương 127 : --> orginal Chương 128 : --> orginal Chương 129 : --> orginal Chương 130 : --> orginal Chương 131 : --> orginal Chương 132 : --> orginal Chương 133 : --> orginal Chương 134 : --> orginal Chương 135 : --> orginal Chương 136 : --> orginal Chương 137 : --> orginal Chương 138 : --> orginal Chương 139 : --> orginal Chương 140 : --> orginal Chương 141 : --> orginal Chương 142 : --> orginal Chương 143 : --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-12-23 01:53:58