Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):


ÁcHángiảngiới:S ác hmớitốnglúcđượcđãtruyềnl ê n,chàođónmọingườicấtchứa
ÁcHángiảngiới:Sáchmớitốnglúcđượcđãtruyềnlên,chàođónmọingườicấtchứa


Ác Hán giản giới: Sách mới tống lúc được đã truyền lên, chào đón mọi người cất chứa


恶汉简介:新书宋时行已上传,欢迎大家收藏


Https://

Https://


Https://


https://

Chương 1 : Trùng sinh (một) --> orginal Chương 1 : Trùng sinh (hai) --> orginal Chương 2 : Đổng trác ấu tử --> orginal Chương 3 : Trời sinh lực vương (một) --> orginal Chương 3 : Trời sinh lực vương (hai) --> orginal Chương 4 : Giết người ca (một) --> orginal Chương 4 : Giết người ca (hai) --> orginal Chương 5 : Muốn học vạn người địch (một) --> orginal Chương 5 : Muốn học vạn người địch (hai) --> orginal Chương 6 : Phục Sóng di bảo (một) --> orginal Chương 6 : Phục Sóng di bảo (hai) --> orginal Chương 7 : Thành vàng phá 羌 (một) --> orginal Chương 7 : Thành vàng phá 羌 (hai) --> orginal Chương 8 : Đại tỷ (một) --> orginal Chương 8 : Đại tỷ (hai) hướng bảng cầu đề cử --> orginal Chương 9 : Lôi Trống ông chùy vàng (một) --> orginal Chương 9 : Lôi Trống ông chùy vàng (hai) --> orginal Chương 10 : Sư Tông thú (một) --> orginal Chương 10 : Sư Tông thú (hai) --> orginal Chương 11 : Ngựa nô nhỏ sắt (một) --> orginal Chương 11 : Ngựa nô nhỏ sắt (hai) --> orginal Chương 12 : Tâm tư (một) --> orginal Chương 12 : Tâm tư (hai) --> orginal Chương 13 : Giết chóc (1) lên --> orginal Chương 13 : Giết chóc (1) dưới --> orginal Chương 14 : Giết chóc (2) --> orginal Chương 15 : Cửa ải 2 anh làm thế nào (một) --> orginal Chương 15 : Cửa ải 2 anh làm thế nào (hai) --> orginal Chương 16 : Làm nào, tới (một) --> orginal Chương 16 : Làm nào, tới (hai) --> orginal Chương 17 : Cầu quan (một) --> orginal Chương 17 : Cầu quan (hai) --> orginal Chương 18 : Thả trường tuyến --> orginal Chương 19 : Tâm tư Lục Y (một) --> orginal Chương 19 : Tâm tư Lục Y (hai) --> orginal Chương 20 : Đổng vệ liên hôn (một) --> orginal Chương 20 : Đổng vệ liên hôn (hai) --> orginal Chương 21 : Gõ động đất hổ (một) cầu đề cử --> orginal Chương 21 : Gõ động đất hổ (hai) cầu đề cử cất chứa --> orginal Chương 22 : Kẻ giết người công tử (một) --> orginal Chương 22 : Kẻ giết người công tử (hai) --> orginal Chương 23 : A Sửu theo cùng (một) --> orginal Chương 23 : A Sửu theo cùng (hai) --> orginal Chương 24 : Tây bộ đều 尉 (một) --> orginal Chương 24 : Tây bộ đều 尉 (hai) cầu cất chứa đề cử --> orginal Chương 25 : Hoàng hà 9 khúc --> orginal Chương 26 : Tiệc không có tốt tiệc (một) --> orginal Chương 26 : Tiệc không có tốt tiệc (hai) --> orginal Chương 27 : Đi thành vàng Mã Chấn (1) cầu đề cử cất chứa --> orginal Chương 28 : Đi thành vàng Mã Chấn (2) --> orginal Chương 29 : Đi thành vàng Mã Chấn (3) --> orginal Chương 30 : Thân nơi hiểm cảnh (một) --> orginal Chương 30 : Thân nơi hiểm cảnh (hai) --> orginal Chương 31 : Gặp lại, chị gái --> orginal thứ 32 tên Ngựa Tượng Long --> orginal Chương 33 : Tiến lui duy cốc --> orginal Chương 34 : Cự ma nhi --> orginal Chương 35 : Phá 羌 khó --> orginal Chương 36 : 1 khí hàn 9 khúc --> orginal Chương 37 : Lại gặp Bùi Nguyên Thiệu --> orginal Chương 38 : Trung Nguyên không có chiến sự (1) --> orginal Chương 39 : Trung Nguyên không có chiến sự (2) --> orginal Chương 40 : Đổng trác tang nữ --> orginal Chương 41 : Ngược lại con mắt thành thù (một) --> orginal Chương 41 : Ngược lại con mắt thành thù (hai) --> orginal Chương 42 : Thợ thủ công thiếu niên (một) cầu đề cử cất chứa --> orginal Chương 42 : Bồ Nguyên thiếu niên (hai) --> orginal Chương 43 : Cha con 1 Vâng (một) --> orginal Chương 43 : Cha con 1 Vâng (hai) --> orginal Chương 44 : Cự Ma Sĩ (1) cầu đề cử cất chứa --> orginal Chương 45 : Cự Ma Sĩ (2) --> orginal Chương 46 : Vũ phu vô danh --> orginal Chương 47 : Bỉ Phu giận --> orginal Chương 48 : Duyên sâu duyên cạn --> orginal Chương 49 : Giáo đồ thái bình --> orginal Chương 50 : Hoang dã ngẫu ngộ --> orginal Chương 51 : Bay trắng không gì sánh bằng --> orginal Chương 52 : Tái chiến khăn vàng --> orginal Chương 53 : Hối tiếc không kịp --> orginal Chương 54 : Chia tay --> orginal Chương 55 : Đi đường khó --> orginal Chương 56 : Lý Nho mưu --> orginal Chương 57 : Phó Đã ta --> orginal Chương 58 : Huyết án Lưu môn --> orginal Chương 59 : Cổ ác tới --> orginal Chương 60 : Đôi xấu sẽ --> orginal Chương 61 : Tỉnh táo Tương tiếc --> orginal Chương 62 : 圉 thành bàn về thái bình --> orginal Chương 63 : Lại gặp Đường Chu --> orginal Chương 64 : Tuy 0 vạn người ta đi về phía Vậy --> orginal Chương 65 : Cự ma đánh tới (1) --> orginal Chương 66 : Cự ma đánh tới (2) --> orginal Chương 67 : Chém lôi công --> orginal Chương 68 : Đứt đầu Kênh rạch --> orginal Chương 69 : Chuyển chiến xanh từ --> orginal Chương 70 : 1 nhà Gia Cát --> orginal lên kệ cảm ngôn --> orginal quyển thứ 1 kết thúc ngữ --> orginal Chương 71 : 1 ngữ đánh thức người trong mơ --> orginal Chương 72 : Lửa đốt Bàn Long cốc (1) --> orginal Chương 73 : Lửa đốt Bàn Long cốc (2) cầu vé tháng --> orginal Chương 74 : Phi yến nam hành --> orginal Chương 75 : Thương hàn chứng --> orginal Chương 76 : 5 suối man nhân --> orginal chương tên Chương 77 : Cưỡi trâu đồng tử --> orginal Chương 78 : Thiếu niên được --> orginal Chương 79 : Trương Cơ từ quan --> orginal Chương 80 : Bàng Đức Công --> orginal Chương 81 : Thái bình loạn lên --> orginal Chương 82 : 3 xấu kết nghĩa --> orginal quyển thứ hai Trường An loạn Chương 83 : 1 vào Lạc Dương --> orginal Chương 84 : Đổng trác không dựng nguy dưới tường --> orginal Chương 85 : Nam cung thay đổi to lớn --> orginal Chương 86 : Lạc Dương 喋 máu --> orginal Chương 87 : Lấy hán tên (1) --> orginal Chương 88 : Lấy hán tên (2) --> orginal Chương 89 : Vặn thịt cơ (1) --> orginal Chương 90 : Vặn thịt cơ (2) --> orginal Chương 91 : Vặn thịt cơ (3) khẩn cầu vé tháng --> orginal Chương 92 : Vặn thịt cơ (4) Khẩn Mời vé tháng --> orginal Chương 93 : Vặn thịt cơ (5) --> orginal Chương 94 : Vặn thịt cơ (cuối cùng) 8000 chữ chương cầu vé tháng --> orginal Chương 95 : 俷 công tử đột phá vòng vây --> orginal Chương 96 : Đổng trác sẽ 3 anh (chúc mọi người bưng trưa tiết vui vẻ) --> orginal Chương 97 : Vườn đào 3 anh --> orginal Chương 98 : Giết sừng trâu (1) --> orginal Chương 99 : Giết sừng trâu (2) --> orginal Chương 100 : Trái trong lang đem --> orginal thứ 1 không 1 chương nghĩa thật chết --> orginal thứ 1 không 2 chương âm sai/lầm/nhầm lẫn dương kém --> orginal thứ 1 không 3 chương đan phúc tiên sinh --> orginal thứ 1 không 4 chương ngày xu nghiêm trọng --> orginal thứ 1 không 5 chương cha con tương phùng --> orginal thứ 1 không 6 chương tướng quân uy vũ --> orginal thứ 1 không 7 chương vương 佐 mới cũng --> orginal thứ 1 không 8 chương anh tài sẽ --> orginal thứ 1 không 9 chương Phụng Hiếu ra ngựa --> orginal thứ 11 không chương Đảng người Buồn Hoạn --> orginal Chương 111 : Mạnh Đức lên tràng --> orginal Chương 112 : Mãnh hổ Giang Đông --> orginal Chương 113 : Văn Đài chịu nhục --> orginal Chương 114 : Minh chủ điều kiện --> orginal Chương 115 : Huynh đệ gặp lại --> orginal Chương 116 : Trở về hà đông (1) --> orginal Chương 117 : Trở về hà đông (2) Khẩn Mời vé tháng --> orginal Chương 118 : Trở về hà đông (3) Khẩn Mời vé tháng --> orginal Chương 119 : Mới gặp Mạnh Đức --> orginal thứ 12 không chương hà đông 1 bá --> orginal Chương 121 : Hổ Nữ Doanh --> orginal Chương 122 : Nghi tựa như trong mơ --> orginal Chương 123 : Người đẹp áo trắng --> orginal Chương 124 : 敕Siết Ca --> orginal Chương 125 : Độc sĩ Giả Hủ --> orginal Chương 126 : 1 tay vàng ròng 1 tay đồ đao (1) --> orginal Chương 127 : 1 tay vàng ròng 1 tay đồ đao (2) --> orginal Chương 128 : Lương Châu loạn --> orginal Chương 129 : Công tử đại tài ít có người cùng --> orginal thứ 13 không chương thú dại mỹ nữ --> orginal Chương 131 : Trâu dại chạy vội đi đốt khi --> orginal Chương 132 : Bàng gia có con tên Lệnh Minh --> orginal Chương 133 : Chính tông 5 Cầm Đùa --> orginal Chương 134 : Bổng lộc 300 đá (1) --> orginal Chương 135 : Bổng lộc 300 đá (2) --> orginal Chương 136 : Phòng ngừa chu đáo --> orginal Chương 137 : Đêm xuân 1 khắc đáng 0 vàng --> orginal Chương 138 : Cũng huyễn cũng thật --> orginal Chương 139 : Mời quân vào kinh vì con tin --> orginal thứ 14 không chương 3 xấu chiến 3 anh (1) --> orginal Chương 141 : 3 xấu chiến 3 anh (2) --> orginal Chương 142 : Đổng 俷 vào Lạc Dương --> orginal Chương 143 : Nhà lớn bên trong thành Lạc Dương cửa (1) --> orginal Chương 144 : Nhà lớn bên trong thành Lạc Dương cửa (2) --> orginal Chương 145 : Nhà lớn bên trong thành Lạc Dương cửa (3) lên --> orginal Chương 145 : Nhà lớn bên trong thành Lạc Dương cửa (3) dưới --> orginal Chương 146 : Tháng sáng Bình --> orginal Chương 147 : Đổng 俷 chưởng binh --> orginal Chương 148 : Loan Vệ quân --> orginal Chương 149 : Thương hương tiếc ngọc Hay không --> orginal thứ 15 không chương lang lòng chết sắt, phong tình không hiểu --> orginal Chương 151 : Sắt ngựa Kim Qua vào mơ tới --> orginal Chương 152 : Thái Ung quay về --> orginal Chương 153 : Người thành thật nổi giận (1) --> orginal Chương 154 : Người thành thật nổi giận (2) --> orginal Chương 155 : Tin vỉa hè 4 lên --> orginal Chương 155 : Xây xuân cửa huyết án (1) --> orginal Chương 157 : Xây xuân cửa huyết án (2) --> orginal Chương 158 : Thiên Nhân cảm ứng --> orginal Chương 159 : Hàn cùng ngựa (1) --> orginal thứ 16 không chương hàn cùng ngựa (2) --> orginal Chương 161 : Hàn cùng ngựa (3) Khẩn Mời vé tháng --> orginal Chương 162 : Hàn cùng ngựa (4) --> orginal Chương 163 : Hàn cùng ngựa (xong) --> orginal Chương 164 : Bụi trần rơi định --> orginal Chương 165 : Giáo úy Bắc Cung --> orginal Chương 166 : Hưng thịnh chẳng qua 3 đời --> orginal Chương 167 : Danh sĩ Lạc Dương đều 瞽 con mắt --> orginal Chương 168 : Phân biệt Vương tử (1) --> orginal Chương 169 : Phân biệt Vương tử (2) --> orginal thứ 17 không chương Phân biệt Vương tử (3) --> orginal Chương 171 : Trong lòng Hán Đế Tồn Chần chừ --> orginal Chương 172 : Có Văn Cơ nữ --> orginal Chương 173 : Tiền đặt cuộc Mưu xây lính mới --> orginal Chương 174 : Người quen cũ gặp lại --> orginal Chương 175 : Người tới Lương Châu --> orginal Chương 176 : Tây vườn dựng 8 Giáo (1) --> orginal Chương 177 : Tây vườn dựng 8 Giáo (2) --> orginal Chương 178 : Vũ phu tranh hùng --> orginal Chương 179 : Ác tới đạt được uy --> orginal thứ 18 không chương nghi tựa như thịnh thế thái bình tới --> orginal Chương 181 : Hán Đế ra tuần --> orginal Chương 182 : Ung Khâu Chiến (1) --> orginal Chương 183 : Ung Khâu Chiến (2) --> orginal Chương 184 : Ung Thủy bên, đổng 俷 chiến 3 anh (1) --> orginal Chương 185 : Ung Thủy bên, đổng 俷 chiến 3 anh (2) --> orginal Chương 186 : Ung Thủy bên, đổng 俷 chiến 3 anh (3) --> orginal Chương 187 : Vườn đào 1 Vâng , cánh đức toàn nghĩa --> orginal Chương 188 : Trộm được nổi sinh nửa ngày nhàn --> orginal Chương 189 : Viên Ngỗi kế, 2 hổ tranh thực --> orginal thứ 19 không chương phụng chỉ mộ binh --> orginal Chương 191 : Từ Thứ cầu học --> orginal Chương 192 : Tên tượng cùng phát minh nhà --> orginal Chương 193 : Biết ta người gọi là ta lòng Buồn --> orginal Chương 194 : Hiền sĩ không có dấu vết, võ đấu đan dương --> orginal Chương 195 : Giang Đông 2 hổ thần --> orginal Chương 196 : Hán Đế hủy, đại loạn đem lên (1) --> orginal Chương 197 : Hán Đế hủy, đại loạn đem lên (2) --> orginal Chương 198 : Chạy vội đi Lạc Dương --> orginal Chương 199 : Lô con làm/khô Phó Hà tây --> orginal thứ hai không chương gánh vác tác dụng lớn người có mấy người (trọng yếu tổng kết) --> orginal thứ hai không 1 chương thái sơn kẻ gian (1) --> orginal thứ hai không 2 chương thái sơn kẻ gian (2) --> orginal thứ hai không 3 chương ai vì hổ sói đem --> orginal thứ hai không 4 chương 0 ngồi vạn cưỡi đi bắc 邙 (1) --> orginal thứ hai không 5 chương 0 ngồi vạn cưỡi đi bắc 邙 (2) đầu tháng Khẩn Mời vé tháng --> orginal thứ hai không 6 chương 0 ngồi vạn cưỡi đi bắc 邙 (3) --> orginal thứ hai không 7 chương đổng trác 2 vào Lạc Dương --> orginal thứ hai không 8 chương nhà lớn cửa Phỉ Từ nào tới --> orginal thứ hai không 9 chương nhà lớn cửa 4 hổ nhỏ --> orginal thứ hai 1 không chương tuyết quỷ theo dõi --> orginal Chương 211 : Đế không phải đế, Vương Phi vương --> orginal Chương 212 : Liêu Hóa làm sao có thể làm tiên phong (1) thứ 1 càng, khẩn cầu vé tháng --> orginal Chương 213 : Liêu Hóa làm sao có thể làm tiên phong (2) --> orginal Chương 215 : Chiêu ninh việc lớn nhớ (2) --> orginal Chương 216 : Chiêu ninh việc lớn nhớ (3) --> orginal Chương 217 : Chiêu ninh việc lớn nhớ (xong) khẩn cầu vé tháng --> orginal Chương 218 : Trẻ nhỏ lòng xấu xa độc địa (1) --> orginal Chương 219 : Trẻ nhỏ lòng xấu xa độc địa (2) --> orginal thứ hai 2 không chương trẻ nhỏ lòng xấu xa độc địa (3) --> orginal Chương 221 : Tử vong ám sát --> orginal Chương 222 : Lớn văn chương --> orginal Chương 223 : Đó là ai? --> orginal Chương 224 : Trẻ nhỏ lòng xấu xa độc địa (4) thứ 4 càng --> orginal Chương 225 : Ai dồn ép ai? --> orginal Chương 226 : 3 công Giả mạo chỉ dụ --> orginal Chương 227 : Giả mạo chỉ dụ Ra, chư hầu hưng binh --> orginal Chương 228 : Sói khói 4 lên --> orginal Chương 229 : Đại chiến tướng sắp --> orginal thứ hai 3 không chương bay đem hùng phong --> orginal Chương 231 : Quần hùng đấu Lữ Bố --> orginal Chương 232 : Giả Hủ độc mưu --> orginal Chương 233 : Mãnh hổ chết mạng --> orginal Chương 234 : 1 cái tiểu nhân vật --> orginal Chương 235 : 荥 dương đại chiến (1) --> orginal Chương 236 : 荥 dương đại chiến (2) --> orginal Chương 237 : Cái chết của Hí Chí Tài --> orginal Chương 238 : Túc mệnh tương phùng --> orginal Chương 239 : Kia 1 đao phong tình --> orginal thứ hai 4 không chương Lạc Dương 1 đêm (1) thứ 3 càng cầu phiếu --> orginal Chương 241 : Lạc Dương 1 đêm (2) --> orginal Chương 242 : Lạc Dương 1 đêm (3) --> orginal Chương 243 : Lạc Dương 1 đêm (4) 1 vạn 5000 chữ cầu vé tháng ủng hộ --> orginal quyển thứ 3 骠 cưỡi được Chương 245 : Quốc vận hưng thịnh --> orginal Chương 246 : Tráng sĩ khí tiết --> orginal Chương 247 : 1 nhúc nhích không bằng 1 tĩnh --> orginal Chương 248 : Đổng trác cũng có xa lo --> orginal Chương 249 : 1 giấy 诏 sách chư hầu loạn --> orginal thứ hai 5 không chương Hán An quân --> orginal Chương 251 : Hoằng Nông vương ra ngựa --> orginal Chương 252 : Trung gian khó phân biệt --> orginal Chương 253 : Đổng thị 1 cửa (bổ hôm qua) --> orginal Chương 254 : 3 hàn hiến bảo, thuốc Đông Y đổi hàn thuốc --> orginal Chương 255 : Cầu hiền khiến --> orginal Chương 256 : Tào Mạnh Đức nhường --> orginal Chương 257 : Đổng 俷 cách kinh --> orginal Chương 258 : Cái chết của Công Tôn Toản --> orginal Chương 259 : Rối loạn mở cục --> orginal thứ hai 6 không chương Giang Đông lên sóng gió --> orginal Chương 261 : Gà hươu nhét (1) --> orginal Chương 262 : Gà hươu nhét (2) --> orginal Chương 263 : Gà hươu nhét (3) --> orginal Chương 264 : Gà hươu nhét (4) --> orginal Chương 265 : Gà hươu nhét (xong) --> orginal Chương 266 : Bạc vàng quyết (1) --> orginal Chương 267 : Bạc vàng quyết (2) --> orginal Chương 268 : Sóc Phương lớn Tiệp --> orginal Chương 269 : Giết hồ khiến --> orginal thứ hai 7 không chương đổng trác Tiền đặt cuộc Mưu tương lai (1) --> orginal Chương 271 : Đổng trác Tiền đặt cuộc Mưu tương lai (2) --> orginal Chương 272 : Chuyện vui liên tục --> orginal Chương 273 : Âm mưu cùng phản bội --> orginal Chương 274 : Hắn là ai? --> orginal Chương 275 : Tư Mã Phòng (1) --> orginal Chương 276 : Tư Mã Phòng (2) --> orginal Chương 277 : Lạc Dương phong lửa kỉ (1) 2 càng 1 vạn 7, Khẩn Mời vé tháng --> orginal Chương 278 : Lạc Dương phong lửa kỉ (2) --> orginal Chương 279 : Lạc Dương phong lửa kỉ (3) --> orginal thứ hai 8 không chương Lạc Dương phong lửa kỉ (4) --> orginal Chương 281 : Lạc Dương phong lửa kỉ (cuối cùng) --> orginal Chương 282 : Mời chủ công lên ngồi --> orginal Chương 283 : Vương hầu đem tương ninh có loại/có giỏi hồ --> orginal Chương 284 : Loạn loạn loạn (1) --> orginal Chương 285 : Loạn loạn loạn (2) --> orginal Chương 286 : 1 niệm Ác Hán --> orginal Chương 287 : Quách 汜 yên có thể làm người --> orginal Chương 288 : Dắt 1 phát mà nhúc nhích toàn thân --> orginal Chương 289 : Chốn đào nguyên Nam Sơn (1) --> orginal thứ hai 9 không chương chốn đào nguyên Nam Sơn (2) --> orginal Chương 291 : Chốn đào nguyên Nam Sơn (3) --> orginal Chương 292 : Chốn đào nguyên Nam Sơn (cuối cùng) --> orginal Chương 293 : Trước tần lớn tượng --> orginal Chương 294 : Cũng không phải đơn giản như thế (1) --> orginal Chương 295 : Cũng không phải đơn giản như thế (2) --> orginal Chương 296 : Cũng không phải đơn giản như thế (3) --> orginal Chương 297 : Lương Châu loạn --> orginal Chương 298 : 鏖 chiến (1) --> orginal Chương 299 : 鏖 chiến (2) --> orginal thứ 3 không chương 鏖 chiến (3) --> orginal thứ 3 không 1 chương lũng tây đại hội thầy (1) --> orginal thứ 3 không 2 chương lũng tây đại hội thầy (2) trung thu vui vẻ --> orginal thứ 3 không 3 chương lớn Di chuyển --> orginal thứ 3 không 4 chương bắt đầu đi --> orginal thứ 3 không 5 chương sinh ý lớn --> orginal thứ 3 không 6 chương cát cát có tâm sự (1) --> orginal thứ 3 không 7 chương cát cát có tâm sự (2) --> orginal thứ 3 không 8 chương tiểu nhi cũng là đại địch --> orginal thứ 3 không 9 chương đều vì hán dân --> orginal thứ 31 không chương đứng ngồi không yên lòng Thạch Thao --> orginal Chương 311 : Sa Ma Kha về nhà --> orginal Chương 312 : Chiến Từ Châu --> orginal Chương 313 : 兖 châu thay đổi to lớn --> orginal Chương 314 : Tây vực bạo hổ (1) thứ 1 càng --> orginal Chương 315 : Tây vực bạo hổ (2) thứ hai càng --> orginal Chương 316 : Tây vực bạo hổ (3) thứ 3 càng --> orginal Chương 317 : U Châu mục Lữ Bố --> orginal Chương 318 : Đại quyết chiến (1) --> orginal Chương 319 : Đại quyết chiến (2) --> orginal thứ 32 không chương đại quyết chiến (3) --> orginal Chương 321 : Đại quyết chiến (4) --> orginal Chương 322 : Đại quyết chiến (5) --> orginal Chương 323 : Đại quyết chiến (6) --> orginal Chương 324 : Đại quyết chiến (cuối cùng) --> orginal Chương 325 : Liêu Tây nổi gió mây --> orginal Chương 326 : Lô rồng nhét --> orginal Chương 327 : Tây vực 23 chuyện (1) --> orginal Chương 328 : Tây vực 23 chuyện (2) --> orginal Chương 329 : Tây vực 23 chuyện (3) --> orginal thứ 33 không chương tây vực 23 chuyện (xong) --> orginal Chương 331 : Lương Châu từ --> orginal Chương 332 : Tào xương sống liên hôn --> orginal Chương 333 : Đại chiến lên, ai là hoàng tước (1) --> orginal Chương 334 : Đại chiến lên, ai là hoàng tước (2) --> orginal Chương 335 : Đại chiến lên, ai là hoàng tước (3) --> orginal Chương 336 : Đại chiến lên, ai là hoàng tước (4) --> orginal Chương 337 : Đại chiến lên, ai là hoàng tước (5) --> orginal Chương 338 : Đại chiến lên, ai là hoàng tước (6) --> orginal Chương 339 : Đại chiến lên, ai là hoàng tước (7) --> orginal thứ 34 không chương đại chiến lên, ai là hoàng tước (8) --> orginal Chương 342 : Danh sĩ Chết non (1) --> orginal Chương 343 : Danh sĩ Chết non (2) --> orginal Chương 344 : Danh sĩ Chết non (3) --> orginal Chương 345 : Từ Châu 1 đêm --> orginal Chương 346 : Ngày trước trùng hiện --> orginal Chương 347 : Phá Trường An --> orginal Chương 348 : 1 tràng gió Hoa Tuyết Nguyệt chuyện --> orginal Chương 349 : Nam vinh 彧 --> orginal thứ 35 không chương 3 học kỉ muốn --> orginal Chương 351 : Xây an sơ năm những chuyện kia --> orginal Chương 352 : Rắc rối lớn --> orginal Chương 353 : Phượng Sồ Thứ 1 mưu --> orginal Chương 354 : Kéo da hổ, kéo cờ lớn --> orginal Chương 355 : Cháu lưu Liên Minh --> orginal Chương 356 : Chư hầu loạn, đi đâu về đâu --> orginal Chương 357 : Có Văn Cơ nữ --> orginal Chương 358 : Ôn Hầu nhỏ (1) --> orginal Chương 359 : Ôn Hầu nhỏ (2) --> orginal thứ 36 không chương Ôn Hầu nhỏ (3) --> orginal Chương 361 : Ôn Hầu nhỏ (4) --> orginal Chương 362 : Với không để ý thời gian --> orginal Chương 363 : Đạn mồ hôi núi (1) --> orginal Chương 364 : Đạn mồ hôi núi (2) --> orginal Chương 365 : Đạn mồ hôi núi (3) --> orginal Chương 366 : Đạn mồ hôi núi (4) --> orginal Chương 367 : Đôi hổ đấu --> orginal Chương 368 : Các Phương Vân nhúc nhích --> orginal Chương 369 : Trường An loạn (1) --> orginal thứ 37 không chương Trường An loạn (2) --> orginal Chương 371 : Trường An loạn (3) --> orginal Chương 372 : Trường An loạn (4) --> orginal Chương 373 : Trường An loạn (5) --> orginal Chương 374 : Trường An loạn (6) --> orginal Chương 375 : Trường An loạn (7) --> orginal Chương 376 : Trường An loạn (8) --> orginal Chương 377 : Trường An loạn (cuối cùng) Khẩn Mời vé tháng --> orginal Chương 378 : Mời quân di giá cửa dài cung --> orginal Chương 379 : Mặt mũi Tồn Mấy nào --> orginal thứ 38 không chương Lỗ Túc hiến Sách Hợp tung --> orginal Chương 381 : Trần Cung bàn về liền/ngay cả ngang --> orginal Chương 382 : Danh sách đen --> orginal Chương 383 : Men theo sai lầm quỹ tích --> orginal Chương 384 : Quách đẹp chết --> orginal Chương 385 : Xây an 2 năm tuyết (1) --> orginal Chương 386 : Xây an 2 năm tuyết (2) --> orginal Chương 387 : Xây an 2 năm tuyết (3) --> orginal Chương 388 : Xây an 2 năm tuyết (xong) --> orginal Chương 389 : Cát cửa hộ pháp --> orginal thứ 39 không chương nhà nước thiên hạ --> orginal Chương 391 : 10 năm (1) --> orginal Chương 392 : 10 năm (2) --> orginal Chương 393 : 10 năm (3) --> orginal Chương 394 : 10 năm (4) --> orginal Chương 395 : 10 năm (5) --> orginal Chương 396 : 10 năm (6) --> orginal Chương 397 : 10 năm (7) --> orginal Chương 398 : 10 năm (8) --> orginal Chương 399 : 10 năm (9) --> orginal thứ 4 không chương sư tử hổ báo --> orginal thứ 4 không 1 chương cửa ải trong đầu cầu bảo (1) --> orginal thứ 4 không 2 chương cửa ải trong đầu cầu bảo (2) --> orginal thứ 4 không 3 chương Viên Thiệu cũng Chần chừ --> orginal thứ 4 không 4 chương nước dìm 7 quân (1) --> orginal thứ 4 không 5 chương nước dìm 7 quân (2) --> orginal thứ 4 không 6 chương nước dìm 7 quân (3) --> orginal thứ 4 không 7 chương đại quân trên trời hạ xuống --> orginal thứ 4 không 8 chương đám hổ ra 闸 --> orginal thứ 4 không 9 chương ngoài thành Lạc Dương im ắng --> orginal thứ 41 không chương Đổng Tây Bình đan đao phó hội (1) --> orginal Chương 411 : Xương sống lừa gạt hiến 3 cửa ải --> orginal Chương 412 : Lão chiêu số --> orginal Chương 413 : Giết hổ --> orginal Chương 414 : Đại loạn --> orginal Chương 415 : 偃 thầy --> orginal Chương 416 : Thành không --> orginal Chương 417 : Nghị hòa --> orginal Chương 418 : Tương mời --> orginal Chương 419 : Nấu rượu (1) --> orginal thứ 42 không chương nấu rượu (2) --> orginal Chương 421 : Ngắn ca được --> orginal quyển thứ 5 thiên hạ lớn cùng Chương 422 : 5 man --> orginal Chương 423 : Gấm buồm kẻ gian (1) --> orginal Chương 424 : Gấm buồm kẻ gian (2) --> orginal Chương 425 : Khi dương (1) --> orginal Chương 426 : Khi dương (2) cầu vé tháng ủng hộ --> orginal Chương 427 : Dài 坂 dốc --> orginal Chương 428 : Ai nhưng ngang đao lập tức, duy ta gấm buồm tướng quân --> orginal Chương 429 : Hạ Hầu Lan (1) cầu vé tháng ủng hộ --> orginal thứ 43 không chương Hạ Hầu Lan (2) --> orginal Chương 431 : Hạ Hầu Lan (3) --> orginal Chương 432 : Hùng chủ tà? --> orginal Chương 433 : Sống chữ --> orginal Chương 434 : 1 sải bước --> orginal Chương 435 : Tăng cùng đế (1) --> orginal Chương 436 : Tăng cùng đế (2) --> orginal Chương 437 : Tăng cùng đế (3) --> orginal Chương 438 : Khác có kỳ quặc --> orginal Chương 439 : Bịt/phong nước --> orginal thứ 44 không chương ám giấu sát cơ --> orginal Chương 441 : 0 dặm cỏ --> orginal Chương 442 : Đơn giản như vậy --> orginal Chương 443 : Giả Hủ 1 mưu Thục Trong --> orginal Chương 444 : 2 con phận gia --> orginal Chương 445 : Bàng Thống Đi Âm Bình --> orginal Chương 446 : Không có đề --> orginal Chương 447 : Đắm chìm --> orginal Chương 448 : Giả Hủ 2 mưu Kinh tương (1) --> orginal Chương 449 : Giả Hủ 2 mưu Kinh tương (2) --> orginal thứ 45 không chương dương mưu (1) Khẩn Mời vé tháng --> orginal Chương 451 : Dương mưu (2) --> orginal Chương 452 : Trương Nhậm lộ cao chót vót (1) dầy da mặt cầu vé tháng --> orginal Chương 453 : Trương Nhậm lộ cao chót vót (2) --> orginal Chương 454 : Cơ quan tính tận quá thông minh --> orginal Chương 455 : Thái Bình hỏi đúng --> orginal Chương 456 : 2 tiền lớn --> orginal Chương 457 : Loạn cục (1) --> orginal Chương 458 : Loạn cục (2) --> orginal Chương 459 : Loạn cục (3) --> orginal thứ 46 không chương Khoa Cử --> orginal Chương 461 : Cung cháu hồ? --> orginal Chương 462 : Thụt lùi Lục gia --> orginal Chương 463 : Ôn Hầu (1) --> orginal Chương 464 : Ôn Hầu (2) --> orginal Chương 465 : Ôn Hầu (3) --> orginal Chương 466 : Ôn Hầu (4) --> orginal Chương 467 : Ôn Hầu (5) --> orginal Chương 468 : Lớn dã Trạch (1) --> orginal Chương 469 : Lớn dã Trạch (2) thứ 1 càng --> orginal thứ 47 không chương lớn dã Trạch (3) thứ hai càng --> orginal Chương 471 : Cửa ải trong tóm lại | luôn động viên (1) --> orginal Chương 472 : Cửa ải trong tóm lại | luôn động viên (1) thứ 1 càng --> orginal Chương 473 : 4 mạnh mẽ 8 chùy lớn (1) thứ hai càng --> orginal Chương 474 : 4 mạnh mẽ 8 chùy lớn (2) thứ 1 càng --> orginal Chương 475 : 4 mạnh mẽ 8 chùy lớn (3) thứ hai càng --> orginal Chương 476 : 4 mạnh mẽ 8 chùy lớn (4) thứ 1 càng --> orginal Chương 477 : 4 mạnh mẽ 8 chùy lớn (5) --> orginal Chương 478 : 4 mạnh mẽ 8 chùy lớn (xong) --> orginal Chương 479 : Văn Nhược không văn yếu --> orginal thứ 48 không chương nhà cùng nước --> orginal Chương 481 : Thương đình Chết non --> orginal Chương 482 : Trường An (1) --> orginal Chương 483 : Trường An (2) thứ 1 càng --> orginal Chương 484 : Trường An (3) --> orginal Chương 485 : Trường An (4) thứ 1 càng --> orginal Chương 486 : Trường An (5) thứ hai càng --> orginal Chương 487 : Trường An (6) thứ 3 càng --> orginal Chương 488 : Trường An (xong) --> orginal Chương 489 : Đi về phía tây --> orginal thứ 49 không chương dã ngó --> orginal Chương 491 : Thái mỹ nhân --> orginal Chương 492 : Không có đề --> orginal Chương 493 : Khoá sắt ngang giang --> orginal Chương 494 : Trước khi quyết chiến --> orginal Chương 495 : Quyết chiến Tương Dương --> orginal Chương 496 : Quyết chiến kỳ binh --> orginal Chương 497 : Quyết chiến tiếng đông đánh tây --> orginal Chương 498 : Quyết chiến 1 con tuyệt sát --> orginal Chương 499 : Quyết chiến Chết non Mất --> orginal thứ 5 không chương kết cục lớn --> orginal kết thúc ngữ --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-06-20 18:12:30